Co vím o historii a tajemství Země (10): Homosexualita a drogy (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Homosexualita

Homosexualita existovala již ve starověku. Ve starověkých knihách se vyskytuje idiom „řezání rukávu závislosti“, což je eufemismus pro homosexualitu pocházející z dějin západního Chanu. Kromě toho existují i další. Po dlouhou dobu byla homosexuální komunita vždy předmětem kontroverzí. Přestože v některých zemích byla homosexualita legalizována, negativní vliv, který homosexualita přináší, je nepopiratelný. Homosexuální chování je v příkrém rozporu se správným způsobem myšlení čínské kultury předané nebesy.

Viděl jsem krátké video týkající se homosexuality, kde bylo zmíněno, že v čínském Chang-čou žije dívka, která je zastánkyní homosexuality. Spolu s mnoha dalšími homosexuály založila v Chang-čou svaz homosexuality. Byl jsem zmaten, proč se rozhodla nešetřit úsilím a poskytnout homosexualitě takovou platformu. Když jsem se podíval na její historii, objevil jsem původ jejího života. K mému překvapení je ve skutečnosti sedmým synem ďábelského krále Satana. V jazyce světa démonů se jmenuje Lóngtàisīlǎng [v čínské fonetice], což znamená „zdroj pohromy“. Je Satanovým nejzlomyslnějším prokletím společnosti, ať už se objeví v jakémkoli období. Ďáblův syn Lóngtàisīlǎng se reinkarnoval v Římské říši za vlády Nera a v tomto životě byl homosexuálním mužem jménem Haixi [opět foneticky nedokonalý převod jména v čínském pinyinu]. Propagoval sexuální svobodu a podporoval obhajobu homosexuality, incest a další démonické skutky. Ve věku třiceti šesti let byl Svatým stolcem odsouzen k smrti a přibit na kříž. Po smrti byl sražen do západního pekla, kde byl mučen. O čtrnáct století později se převtělil v Evropě do podoby čarodějnice a byl zmanipulován zlým duchem vyšší úrovně, aby rozšířil mor. Tato čarodějnice byla příčinou dýmějového moru, známého také jako černá smrt, který přivolala. Kamkoli se pohnula, tam se černá smrt šířila. Epidemie začala propukat a pokrývala celé oblasti, kterými procházela. V důsledku černé smrti zahynulo více než dvacet pět milionů lidí. Jakmile čarodějnice zemřela, byla znovu sražena do pekla, a to až do tohoto období, kdy staré síly zařídily, aby se ďáblův syn převtělil v Číně. Stejně jako předtím, kazí lidské vztahy mezi oběma pohlavími a rozvrací řád lidské společnosti.

Viděl jsem také fenomén, že všechny homosexuály na Východě i na Západě ovládá ďábel s kozí hlavou. Ďáblové s kozí hlavou mají červené oči, zelený obličej a pár dozadu zahnutých kozích rohů. Jejich tělo je pokryto černou nebo bílou srstí. Mladí jsou vysocí asi jeden metr a třicet centimetrů, zatímco dospělí měří dva metry a padesát centimetrů. Tento druh démonické šelmy má lidské ruce a kozí nohy a kopyta. Pokud někdo zcela přijme homosexuální myšlenky a chování a po dlouhou dobu neodmítne homosexuální životní styl, ďábel s kozí hlavou přímo využije své démonické síly, aby člověkem manipuloval a vstoupil do jeho těla. Jakmile se někdo začne chovat nevhodným homosexuálním způsobem, ďábel absorbuje základní qi této osoby a použije ji k doplnění energie svého těla. Tím se jeho démonická moc stává stále silnější. Viděl jsem, že na rozsáhlých homosexuálních přehlídkách a akcích, které se konají po celém světě, je jeden nebo několik dospělých ďáblů, kteří vedou asi deset mladých ďáblů, aby manipulovali lidi dělat věci, které se odchylují od bohů, a lidé tak postupují krok za krokem ke svržení do propasti. V Satanových očích jsou tito homosexuálové pouze jeho černými vlajkami, které používá jako bezvýznamné nástroje.

Jednoho večera jsem viděl ve zprávách reportáž s názvem „AIDS mezi pekingskými vysokoškoláky prudce roste“. Zpráva odhalila statistiku pekingských vysokoškoláků, kteří se nakazili AIDS, přičemž v roce 2017 bylo zaznamenáno jeden tisíc dvě stě čtyřicet čtyři případů. V roce 2018 se tento počet zvýšil o dalších padesát případů. Většinu tvořili studenti mužského pohlaví, kteří se na celkové statistice podíleli z 98,5 %. Bylo zjištěno, že AIDS se šíří hlavně prostřednictvím homosexuálů mužského pohlaví, jejichž rozsah činil 86,7 % a byl rozložen do padesáti devíti pekingských vysokoškolských kampusů. V Číně, ve společnosti, kde se prosazuje ateismus, lidé nemají žádnou morálku, která by je omezovala, takže je nevyhnutelné, že se lidská povaha zvrhne. Proč je tak velký podíl homosexuálů nakažených AIDS? Podle toho, co vím, je to trestání homosexuálů ze strany nebes, která pomocí AIDS vyřazují ty, kdo podkopávají a vnášejí nepořádek do morálních norem lidské společnosti.

Až do 12. července 2017 existovalo dvacet čtyři vlád zemí, které vyhlásily legalizaci homosexuality. Vznešené náboženské doktríny západních náboženských směrů výslovně stanovují, že neschvalují homosexuální chování ani legalizaci homosexuality, která je proti nebi a zradou Tao. Proč se tedy tento jev objevil právě v tomto zvláštním historickém období? To, co mi bylo odhaleno v mé říši kultivace, je, že staré síly chtějí využít některé morálně zkažené lidi k tomu, aby zkazili morální řád lidské společnosti. Chtějí přimět více lidí, aby se obrátili zády k bohům, a vytvořit překážky, aby vnímající bytosti nemohly být zachráněny Dafa. Ti, kdo se ujímají vedení v propagaci homosexuality, jsou v očích bohů těmi, kdo mají nejtěžší vinu. Historie budoucnosti vše prokáže. V oblastech, kde se homosexualita rozšířila, bude postupně ubývat obyvatel a síla národa bude klesat. V některých oblastech po celém světě dojde k abnormálnímu vymírání rostlinných či živočišných druhů nebo k abnormálnímu nekontrolovanému šíření druhů. K těmto nepřirozeným jevům obvykle dochází v oblastech, kde byla schválena homosexualita a jiné nedovolené sexuální chování.

Člověk by se měl naučit racionálně a s jasnou hlavou nahlížet na problémy a ne slepě následovat dav. V tomto zvláštním historickém období může jediná myšlenka člověka rozhodnout o jeho budoucnosti. Ti, kdo schvalují homosexualitu třeba i jen v myšlenkách, mají vinu a budou bohy zapsáni do knihy. Až lidstvo zažije velké vyřazování, tito lidé budou mezi prvními, na které se bude vztahovat rozhodnutí o jejich budoucnosti. Ti, kdo nezmění své názory na tuto otázku, budou vyřazeni. Navždy ztratí lidské tělo a možnost být zachráněni bohy.

Při zkoumání historie není těžké zjistit, že v závěrečné fázi předchozích civilizací morálka strašlivě sklouzla dolů a homosexualita a další nedovolené sexuální chování se stalo všeobecně rozšířeným jevem. Typickým příkladem je úpadek starověké řecké říše. Asi před třinácti tisíci lety žil na území Řecka národ zvaný království Yadis (což znamená „věčný národ“). Byla to konstituční monarchie a vše kontroloval parlament. Panovník byl pouze symbolem královské moci. Počet obyvatel byl osmdesát milionů a byli to bílí Evropané, předkové současných bílých Evropanů. Království Yadis bylo společností, v níž převládalo otroctví. V podstatě existovaly tři hlavní společenské kasty: aristokraté, prostí lidé a otroci. Největší moc měli muži. V počátečních fázích království byla jejich vojenská síla výjimečná. Vojenská tažení se šířila všemi směry a žádný městský stát jim neodmítl uznat věrnost. V království Yadis vládlo osm panovníků, jejichž vláda se blížila dvě stě letům. Kvůli nemorálnosti v závěrečných fázích království si vyznavači špatných náboženství vysloužili hněv nebes. Karma lidí vedla k tomu, že skupina démonů vyvolala ve světě pohromu a chaos. Homosexualita se zpočátku šířila z chrámu zlého náboženství a nejprve byla rozšířena mezi vyššími aristokraty. Pak se postupně rozšířila po celém národě. Mužští homosexuálové se scházeli na místech podobných dnešním barům. Někteří si dokonce otevírali mužské homosexuální nevěstince. Vysoce postavení úředníci a aristokraté si soukromě kupovali mladé [nezletilé] atraktivní chlapce od obchodníků s dětmi pro vlastní potěšení. Dobře vypadající mladý chlapec byl třikrát dražší než stejně stará dívka. Ženské homosexuální styky probíhaly tajně a většinou se vyskytovaly mezi přáteli nebo pány a služebnictvem. Homosexualita se rozšířila také mezi vojáky sloužící v cizích zemích. Lidská srdce se v té době potemnila a pokřivila. Považovali tento druh chování za způsob, jak se osvobodit od pout lidského chování a božích omezení. Dekadentní hodnotový systém uznával, že homosexualita je jakýmsi tzv. módním trendem. Z mnoha objevených předmětů starořecké keramiky lze zjistit, že promiskuitní vyobrazení zaplňovala jako „dekorace“ každý kout společnosti. Nejen to, ale použil jsem svých nadpřirozených schopností, abych si všiml, že v umění, písních a dramatech bylo mnoho písní opěvujících homosexualitu. Situace ve společnosti, pokud jde o promiskuitní dekadenci, byla již velmi vážná. Za vlády šestého panovníka království Yadis bylo hlavní město přesunuto z evropské pevniny na kontinent, na němž se nacházela Atlantida. To byla také poslední dynastie Atlantidy před jejím potopením.

V závěrečných fázích království vypukla velká epidemie. Za vlády sedmého panovníka vypukla třikrát obrovská epidemie. Při poslední epidemii zahynulo více než šedesát sedm milionů lidí. Tato epidemie se šířila dýcháním a skrze tělesné tekutiny. Někteří lidé při řeči náhle omdlévali a upadali do kómatu. Někteří, kteří se nakazili, začali blouznit a měli pěnu u úst. Na celém těle jim naskákaly červené puchýře. Zejména oblast genitálií zčernala a vytékala z ní hustá černá tekutina. Následovalo vážné hnisání po celém těle. Osoby nakažené epidemií nebylo možné zachránit a zpravidla do tří až sedmi dnů zemřely. Tato obrovská epidemie trvala tři roky. Oblast, kde se rozšířila, se rychle rozrostla a všude byly poházeny zetlelé mrtvoly a kostry. Bylo jich tolik, že je nikdo nepohřbíval. Ti, kdo ještě žili, vypadali jako bez života, jejich obličeje byly smrtelně bledé, jako zombie. Nakonec i těch „živých mrtvých“ bylo málo. Království bylo prosyceno pachem smrti. Na střechách vesnic, kde kdysi žili lidé, nebo na větvích stromů se shromažďovalo velké množství vran. Domácí zvířata, na která nikdo nedohlížel, se bez kontroly procházela mezi hromadami kostí rozesetých po zemědělských oblastech. Z kdysi prosperujícího národa se stal opuštěný národ, kam zvířata přicházela a odcházela. Ti, kdo přežili, byli plni výčitek svědomí a uctivě se modlili k božstvu a vyznávali se ze svých chyb. Mnozí se trestali bičováním vlastních těl. Nakonec království Yadis obsadila mocná říše nacházející se v dnešní Etiopii na africkém kontinentu, která měla otrokářský systém. Tak bylo království Yadis, které hrálo vůdčí roli na evropském kontinentu, nemilosrdně strženo přívaly mocného proudu dějin.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111290-Co-vim-o-historii-a-tajemstvi-Zeme-10-Homosexualita-a-drogy-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.