Co vím o historii a tajemství Země (8): Nebesy předaná kultura – legenda o dracích (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111282-Co-vim-o-historii-a-tajemstvi-Zeme-8-Nebesy-predana-kultura-%E2%80%93-legenda-o-dracich-1-cast.html

Draci mají tři povinnosti. První je spravovat oceány, řeky a vodní plochy na Východě, které patří žlutému lidu. Jsou zodpovědní za likvidaci bytostí, a dokonce i démonů, kteří v řekách a oceánech způsobují chaos. Jejich druhou povinností je spravovat déšť a mraky ve své oblasti. Třetí povinností je střežit císařské hrobky a působit jako strážci Fa pro kultivující ve Třech říších. Během jarní rovnodennosti se každý rok na nebi scházejí všichni dračí králové a králové ťiao. Vzhledem k jejich rozdílným úrovním se vydávají do různých úrovní nebes v rámci Tří říší, aby podali zprávy. Podávají souhrn hlavních událostí, které se v uplynulém roce ve vodě udály, a způsob jejich řešení. Dostávají také nové úkoly a povinnosti z nebes. Během zimního slunovratu se draci každoročně ukrývají, aby se zotavili. Provádějí to takto každý rok.

V průběhu čínské historie a změn dynastií se dračí kultura vždy předávala z generace na generaci. Vlivem různých nebeských kultur se rozdíly ve vnějším vzhledu a schopnostech draků dramaticky liší. Charakteristiky draků dané epochy mohou rozhodnout o osudu dané dynastie. Draci za dynastie Chan měli malé končetiny. Někdy se jejich končetiny přibližovaly k bokům a byly neviditelné. Díky tomu vypadali jako obří hadi. Charakteristickým znakem těchto draků byla wu-wej (nečinnost) Velké cesty. Draci dynastie Tchang měli končetiny pevné, silné a mohutné. Jejich ústa byla štíhlá. Byli pohlední a mocní. Charakteristikou těchto draků bylo ovládat svět. Jejich těla jsou příkladem zlatého věku dynastie Tchang a prosperujícího hospodářství tohoto slavného království národů. Na druhou stranu vzhled a způsoby draků dynastie Sung nebyly tak dobré jako u draků předchozích dynastií. Přestože hospodářství za dynastie Sung vzkvétalo, trpěli šikanou a ponižováním ze strany jiných etnik. To je patrné, když byli oba císaři Chuej-cung a Čchin-cung zajati a odvedeni zpět k dynastii Ťin a Severní Sung byl poražen. Charakteristickým rysem draků dynastie Sung bylo, že byli panovační jako temná obloha. Císaři dynastie Sung porušili vůli nebes, čímž zanechali lid v hrozné situaci a vedlo to ke zničení národa. Charakteristickým rysem draků dynastie Ming bylo, že byli introvertní. Když byla dynastie Ming založena, celá země a bohatství národa byly rozděleny a sdíleny mezi císařskou rodinu a potomky, aby si je užívali. Měli otrokářský systém, který přinášel obyčejným lidem mnoho utrpení a zármutku. V důsledku toho všude vznikala povstání. Charakteristickým rysem draků dynastie Čching bylo vzdorovat a zastavovat nepřátele ze všech stran. Během vlády trvající od císaře Kchang-siho až po císaře Čchien-lunga se čchingská armáda rozšířila do všech směrů a byla neporazitelná. V době rozkvětu dynastie Čching bylo její území rozsáhlé a nikdo zvenčí se neodvážil zaútočit.

Ve starověku byli císaři označováni jako synové nebes. Měli se řídit vůlí nebes. Všichni zakládající panovníci předchozích dynastií byli vybráni nebesy. Chránili je nesmrtelní a draci, takže mnoho císařských hrobek střeží právě oni. Jednou z nich je i známá hrobka Čchin Š'-chuanga. Pod horou Li se nachází obrovský podzemní palác. Celá hrobka je rozdělena na jinovou a jangovou část. Horní část je jangová, skládá se z pěti úrovní a je postavena ve tvaru pyramidy. Spodní část je jinová, skládá se ze čtyř úrovní a má tvar obrácené pyramidy. Obě části podzemního paláce jsou od sebe odděleny mnoha metry zeminy a spojeny tajným tunelem. Podzemní palác je hluboký dvě stě devadesát pět metrů. Za vlády Čchin Š'-chuanga bylo povoláno sedm set dvacet tisíc dělníků, aby pracovali na jeho hrobce, jejíž stavba trvala třicet let.

Důvodem, proč se Čchin Š'-chuang rozhodl stavět na hoře Li, je, že ze středu hory Li se táhne fialový paprsek světla až k nebesům. Celá hora Li je obklopena tímto purpurovým světlem a nachází se zde proslulý dračí poledník. Císařská hrobka se nachází přímo na dračím průzoru. (Vysvětleno moderní terminologií, dračí průzor je energetickým centrem magnetického pole Země.) Do Čchin Š'-chuangovy hrobky byly nality stovky tun rtuti, která slouží jako odpovídající model představující řeky, jezera a oceány patřící k velké dynastii Čchin. Uvnitř podzemního paláce se nachází tisíc osm set terakotových bojovníků. Tyto terakotové figurky byly kdysi živými lidmi, kteří sloužili jako generálové a vojáci dynastie Čchin. Za života užívali speciální pilulky danu a na těle měli napsanou mantru týkající se Velké kultivační cesty červeno-modrého tchaj-ťi. Pilulky danu a mantry umožňovaly, aby jejich duše zůstala zachována a zabránily rozpadu těl. Žijí ve světě podzemního paláce. Jejich těla nehnijí a slouží jako jinoví bojovníci střežící císařskou hrobku.

V první úrovni hlavního sálu je zlatý drak, který střeží císařskou hrobku. Nesmrtelní a nebeští vojáci střeží všechny oblasti hory Li. Nikdo nesmí hrobku poškodit. Když byl Čchin Š'-chuang naživu, nechal taoistické alchymisty, kteří ovládali síly jinu a jangu a vzájemného rození a potlačování, postavit císařskou hrobku a nastavit mnoho záludných mechanismů, aby se lidé nedostali dovnitř. Běžní lidé tak neměli absolutně žádnou možnost, jak se dostat dovnitř. Pokud by se někdo dostal dovnitř, nikdy by se nedostal ven živý. Aby Čchin Š'-chuang zabránil nájezdům na hrobku, nechal alchymisty předvídat všechny možné způsoby vniknutí a nastražit nejrůznější pasti, které měly chránit před krádeží. Došlo k sedmi pokusům o vykradení hrobky císaře Čchin Š'-chuanga a všechny skončily marně. Všechny nájezdníky potkal špatný konec. Někteří, kteří zemřeli, sestoupili přímo do pekla. Jiným jinoví válečníci vyňali duši, nasadili na ni mučicí nástroje, probodli ji meči a pak hodili do rtuťové řeky, kde nekonečně trpí dnem i nocí. Nejenže se nájezdníci dopustili těžkého zločinu, ale přinesli pohromu i potomkům. V podsvětí je výslovně uvedeno, že potomstvo a pozdější generace nájezdníků budou zbaveny odpovídajícího množství štěstí, platu a délky života. Po mnoho generací budou trpět nepříjemnými neduhy nebo zemřou mladí. Podsvětí hodnotí zločiny takzvaných archeologů, kteří vykopávají hroby, úplně stejně jako zločiny vykradačů hrobek. Již dříve jsem se zmínil o kenotafu Wu Ce-tchiena. Kde je tedy pohřbeno jeho skutečné tělo? Je pohřbeno v obrovské hrobce, která se nachází uprostřed hory Pej-mang v Luo-jen-ku (Che-nan). Když byl naživu, pověřil taoistické kultivující z klanu Wu, aby hrobku po generace střežili. V průběhu dějin si potomci klanu Wu, aby hrobku lépe ochránili, mnohokrát změnili příjmení. Přestože hrobka prošla mnoha pohromami, je stále nepoškozená a ve výborném stavu. Mrtvola Wu Ce-tchiena se dochovala velmi dobře. Jeho tvář stále vypadá živě a realisticky a jeho tělo se dodnes nerozpadlo.

Dalším úkolem draků je řídit déšť na velkých plochách. Často se setkávám s tím, že Bůh deště spolupracuje s drakem, aby pršelo. Ťiao jsou zodpovědní pouze za to, aby pršelo na územích v blízkosti jezer a řek. Bohové zodpovědní za déšť na Západě vypadají zcela jinak. Jsou to bohové s lidským tělem, ptačí hlavou a opeřenými křídly na zádech. Různé nebeské kultury vytvářejí životy s různým vzhledem a různými způsoby existence. Když už mluvíme o deštích, napadají mě velká sucha na jezeře Pcho-jang v roce 2011. Ta byla vůlí nebes. Ve východní části jezera Pcho-jang je čtyři sta metrů dlouhá díra, která se napojuje na cestu podzemní vody. Běžně je pokryta útesem a bahnem. Byl tam třicet metrů dlouhý démon mořského hada. Byl pokrytý černými šupinami a měl více než deset očí na hlavě, která byla pokryta mnoha ostrými ostny. Jeho tlama byla plná tesáků. Využil toho, že královna ťiao zanedbala otvor pro spodní vodu, a tak se do jezera Pcho-jang vplížil touto cestou. Svou moc využíval k ovládání zlých lidí v místní oblasti, aby škodil lidskému světu a pronásledoval a vraždil kultivující spravedlivé cesty (učedníky Falun Dafa). Jeho hříchy nelze odpustit. Krev zabitých učedníků protékala podzemním systémem jezera Pcho-jang.

V jiné dimenzi bylo celé jezero zbarveno do ruda krví učedníků. Nakonec byl vodní démon eliminován spravedlivými myšlenkami místních učedníků. Nebesa vyslala zeleného draka, aby střežil vodní díru a zabránil dalším zlým duchům způsobit chaos v lidském světě. Tento incident rozzuřil císařský dvůr v nebi. Snížili hladinu vody v jezeře na jednu osmdesátinu jeho nejvyšší roční hladiny. Jezero Pcho-jang střežila bílá královna ťiao. Věděla, že sucho je trest seslaný nebesy, a tak se řídila vůlí nebes a nepřivolala déšť. Oblast jezera Pcho-jang tak dlouho trpěla velkým suchem. Ve vodním paláci, který je ukrytý pod mocí královny ťiao, se nachází tři tisíce vojáků. Obyčejní lidé to nemohou vidět. Občas, když někdo uvidí skutečnou situaci, voják odnese jeho duši, protože ten člověk spatřil nebeské tajemství. Taková osoba je zadržována v žaláři vodního paláce nebo musí několik let zde pracovat. Pak je za trest přenesena do podsvětí.

V dnešní době takzvaného vědeckého a technického rozvoje si lidé myslí, že rozumí historii Země. Ve skutečnosti je to, co znají, pouze povrchní. Empirická věda není schopna pochopit základní příčinu mnoha přírodních jevů. Mnoho záhadných a bájných jevů ve skutečnosti existuje. V tomto článku jsem shrnul několik věcí, ale vzhledem k našemu současnému zvláštnímu historickému období nemohu zacházet do přílišných podrobností. Existují draci, kteří střeží Čínu, oceány a pobřežní hraniční oblasti kolem jihovýchodní Asie, a existují králové ťiao, kteří střeží čínské řeky a jezera.

Historie Země je dlouhá. Životy jsou složité a mnohočetné. Bohové stvořili všechny životy, které pak následně spravují svět.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/242477
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7542


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.