Co vím o historii a tajemství Země (9): Peklo a lidský svět (1. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Nejdřív budu mluvit o tzv. sovětské „studnici do pekla“ (známé také jako Kolský superhluboký vrt), která otřásla světem uprostřed studené války v šedesátých letech, kdy spolu válčily USA a Sovětský svaz. Tyto národy navzájem soutěžily ve vědě, technologii, vojenství a zkoumání vesmíru. Sovětští vědci se rozhodli použít prostou a neomalenou metodu k prozkoumání Země. Naplánovali, že vyvrtají přímý vrt do zemského obalu. Jeho kódové označení bylo „zemský teleskop“. Doufali, že tak prozkoumají zemské hlubiny a tajemství. Vložili do toho celou národní sílu. Vyčlenili na to mnoho špičkových vědců za pomoci velmi těžkého vrtacího přístroje. Začali tajně vrtat na severu Sibiře na poloostrově Kola. Jednalo se o velmi časově náročný projekt trvající dvacet let. Vrtali vertikálně třináct tisíc metrů hluboko. Zvláštní však bylo, že v roce 1994 vláda tento obrovský inženýrský projekt náhle zastavila. Všichni vědci byli z místa rychle odvoláni a veškeré vybavení bylo zlikvidováno nebo ponecháno ladem. Podle těch, kteří byli s tamější situací obeznámeni, skutečný důvod, proč bylo od projektu upuštěno, bylo, že se na místě během vrtacího procesu objevil nadpřirozený jev. Byl výjimečně děsivý kvůli nářkům nesčetných zbídačených lidí, které bylo slyšet zevnitř vyvrtané díry. Vrták také následovali někteří démoni a vyšplhali se ze dna jámy.

Nadpřirozenými schopnostmi jsem viděl, že vyvrtaná díra je skutečně takto hluboká a dosáhla brány do západního pekla. Jedná se o peklo pro bílé lidi západního systému. V tomto ponurém světě je uvězněno mnoho životů, které spáchaly závažné zločiny. Nejedná se pouze o životy z této dimenze částic v rámci rozsahu Mléčné dráhy, ale jsou i z jiných planet odlišných dimenzí. Miliony životů jsou zde uvězněny. Některé mají lidský vzhled, některé jsou na půl člověk a na půl bestie a některé patří k živočišnému druhu. Jsou zapečetěny v této podzemní dimenzi, která je temná, ponurá a chladná. Nemají co jíst a pít. Oblast této podzemní dimenze je obrovská. Odpovídá dvou třetinám celkové rozlohy dnešního Ruska. Prožívají extrémní utrpení a také se navzájem snaží pojídat. Každou sekundu prožívají kruté mučení. Avšak tím to nekončí. Vojáci duchů, kteří dohlížejí na tuto oblast, vypadají jako zombie ilustrované v západních hororech. Oční důlky mají šedé a nemají žádné panenky. Vypadají děsivě a zlověstně. Mají drápy a jejich nehty jsou dlouhé a ostré jako čepele nožů. Nosí černé hávy. Spolu s vojáky duchů zde stráží mytologická pekelná bestie – tříhlavý pes. Podobá se policejnímu psovi. Je jich zde sedm až osm set. Jsou krvelační. Král pekla je kultivující, který zároveň praktikuje v Alpách. Má blízký vztah se Svatým stolcem (ve Vatikánu). Byl pověřen Svatým stolcem, aby se vypořádal s monstry a zlými duchy, kteří přinesli kalamitu a chaos do lidského světa. Postavení tohoto kultivujícího je přísně tajné. Král pekla kultivoval v lidském světě po tisíc let. Žije v suterénu starověkého hradu v Alpách nacházejícího se poblíž hranic Francie. Byl prvním vlastníkem tohoto hradu, který zde stojí tisíc let a je stále stabilní a pevný jako na začátku. Používá své schopnosti, aby se maskoval, a tak může volně procházet do hradu a z hradu. Ti, kdo v hradu nyní žijí, nemají ponětí o jeho přítomnosti.

Výše jsem se zmínil o tom, že někteří démoni pronikli skrze vrt do lidského světa. Použil jsem nadpřirozené schopnosti a viděl, že některé zlé duše z pekla skutečně pronikly na povrch lidské dimenze. Avšak Král pekla použil schopnosti, aby je všechny odstranil. Je to proto, že životy z pekla nemají dovolené zasahovat do běžné lidské společnosti. Objevil jsem také, že mezi těmi pracovníky, kteří měli na starosti těžké vrtací zařízení, byli rovněž vojáci duchů z pekla, kteří se reinkarnovali jako lidé. Reinkarnovali se proto, aby naplnili příkaz bohů: použít těžkou vrtačku k otevření pekelné brány. Záměr byl varovat dnešní lidi, že peklo opravdu existuje, a pokud si nenahromadí ctnost děláním soucitných skutků a místo toho budou bezhlavě dělat špatné skutky, potom opravdu spadnou po smrti dolů do pekla.

Z mé říše kultivace jsem viděl různé brány do pekla odpovídající světskému světu pro lidi různé barvy pleti. Všechny jsou osm až deset tisíc metrů pod zemí. Zmínil jsem dnešní Rusko, kde je brána do západního pekla. Pod Džungarskou pánví v Sin-ťiangu je brána do pekla pro Araby. Pod zemí tečou dvě řeky. Lidé v budoucnosti pravděpodobně tyto řeky objeví a využijí je. Nekonečné moře písku, což je zde současná poušť, se tak přemění na oázu. Ve Středozemí existuje brána do pekla pro Egypťany. Brána do pekla pro lidi černé pleti je pod Sierra Leone. A kde se nachází brána do pekla pro lidi žluté rasy? Nyní o ní promluvím.

Viděl jsem, že brána do pekla pro žluté lidi se nachází osm tisíc metrů pod zemí pod horou v Čching-čcheng v S’-čchuanu. Nachází se v ní skrytá jeskyně, která vede přímo do pekla. Toto je přechodná stanice pro žluté lidi, kteří míří do podsvětí. Celkově se skládá ze sedmi velkých úrovní. V celkovém rozměru se jedná o třetinu území moderní Číny. Všichni žlutí lidé, což zahrnuje i zvířata minulosti a rostlinné druhy, které náleží k žluté rase, v Mléčné dráze jsou shromážděni zde. Od vršku po spodek sedmi úrovní jsou různé oblasti, které zadržují různé druhy životů. Všichni zde čekají, aby šli do různých dimenzí. První úroveň je přepravní tepna pro lidi. Životy, které sem přijdou, jsou ty, které neudělaly žádné velké soucitné skutky či větší špatné skutky. Mohou využít střední cestu této přepravní tepny, která vede přímo do podsvětí (dimenze o úroveň níže než je ta současná), kde se stanou duchy. Ti, kteří udělali dobré skutky ve svých předešlých životech, mají v podsvětí lepší životní podmínky. Je zde i jiný typ životů, kteří, když byli naživu, věřili ve špatné náboženství a přinesli chaos do světa a poškodili tak lidskou morálku. Mezi lidi přinesli zlo a poškodili lidstvo. V pekle jsou za trest mučeni. Mezi poslední druh patří ti, kteří porušili nebeské zákony a neučinili tři vystoupení. Dokonce zašli tak daleko, že přinesli pohromu kultivujícím spravedlivé kultivace v nápravě Fa. Tyto poslední typy jsou všechny osamocené a vhozené do nejtemnějšího úseku. V ústí této pasáže jsou dva duchové s býčí hlavou a koňskou tváří. Jsou vysocí přes dva metry, velmi ohromující a stateční, avšak hroziví. Bezlítostně pečlivě prozkoumávají každičkou duši, která tudy prochází. Ze vzdálené pochmurnosti zpoza jámy lze slyšet zvuky kriminálníků naříkajících v zoufalství, jak jsou trestáni. Toto je nejděsivější. Je zde deset až dvacet odporných poslů duchů držících účetní knihy, které používají pro vyvolávání jmen. Postupně vyvolávají jména všech hříšníků a poté jejich duše vedou pryč. Ti, jejichž jméno bylo vyvoláno, jsou vzati do budovy, která vypadá jako vládní úřad podobající se stylu dynastie Ming. Uvnitř se nachází osmnáct velkých červeně vymalovaných místností. Jsou to vyšetřovací místnosti pro vězně. U dveří stojí posel podsvětí, který má černý úřednický klobouk a červený úřednický háb. Organizuje všechny duchy, aby stáli rovně ve frontě. Jakmile je jméno daného jedince vyvoláno, je zaveden do vyšetřovací místnosti. Smírčí soudce prozkoumá historii ducha tím, že nahlédne do jeho rejstříku obsahující zásluhy a nedostatky z období, kdy byl člověkem. Spočítá všechny spáchané soucitné a zlé skutky a rozhodne, kterou cestou se vydá. V některých rejstřících duchů je od začátku do konce červená značka Komunistické strany Číny. Nahoře lze přečíst dvě slova: 死囚 (znamenající „vězni čekající na popravu“). Tento typ hříchů nemůže být omilostněn. Při prozkoumávání zásluh a nedostatků někteří pláčou nad zlými skutky, kterých se dopustili, když byli naživu. Mnou si obočí a trápí mozek, jak se vyhnout vině. V očích některých lidí se však odráží bezlítostný zlověstný záblesk. Jejich situace bude bídná. Smírčí soudce je oděn ve starověkém úřednickém oděvu a soudí duše, které jsou oděny v moderním oblečení. Pro ty duše, které zaživa přijímaly ateismus, je tato scéna extrémním výsměchem, jak je v rozporu s jejich ateistickými názory. Celá scéna pro ně vypadá, jako kdyby spadli do jiného časoprostoru. Všechny věci, kterým nevěřili, jako bohové, příčina a následek a karmická odplata, se jim všechny zjeví před očima.

Lidská morálka padá jako po skluzavce a mnoho lidí ve společnosti by zaprodalo kohokoliv pro vlastní zájmy nebo spáchalo jakýkoliv zločin pro peníze. Dnes, za účelem vyrovnání zločinů spáchanými lidmi, se způsoby mučení v pekle mnohonásobně navýšily. A to dokonce až na tisíc osm set mučících metod. Stupně těchto mučících metod jsou přiřazené různým úrovním a dimenzím osmnáctiúrovňového pekla. Některé mučící metody jsou ještě neznámé. Například pro ty, kdo hanili Buddhův Zákon, bili a nadávali učedníkům Falun Dafa, nebo je dokonce umučili k smrti, tyto druhy duší jsou vzaty na vrchol prudkého srázu horského vrcholu. Celá hora je pokryta nesrovnatelně ostrými dýkami. Duchové shodí tuto duši do srázu do údolí. Jak tělo padá po strmé šikmé zemi a začne se valit dolů, je neustále propícháváno ostrými noži. V sekundě je tělo zmrzačené a bolest proniká přímo do kostí. Tato metoda je neustále opakována každým momentem. Toto pokračuje den po dni bez konce. Existuje jiná metoda mučení pro ty, kdo krutě mučili učedníky Dafa. Poté, co hříšník zemře, spadne do pekla a jeho tělo je skalpováno duchem s prasečí hlavou a lidským tělem. Poté jsou jeho šlachy vytaženy. Takováto značně poškozená těla jsou pověšena nad zuřícím pekelným ohněm a opékána, dokud každý kousek svalů není spálený. Jak jsou tito hříšníci mučeni, jsou stále při vědomí. Ti, kdo jsou skalpováni a s vytaženými šlachami, jsou v desetkrát větší bolesti, než ve které by byli v podobné situaci v lidském světě. Jak jsou mučeni, nemohou si oddychnout a nemohou ani zemřít. Krutá bolest je neustálá bez konce. Tento srdcervoucí nářek se ozývá v celé ponuré dimenzi pekla. Poté, co jsou těla hříšníků spálená a ohořelá, duchové použijí ostré nože, aby odřezali maso, které na tělech zůstalo. Řežou, dokud nejsou vidět jen kosti. Každé kolo mučení skončí tím, že vojáci duchů řeknou nějaké zaklínadlo a ponoří duši hříšníka do lepkavé tekutiny. Zchátralé tělo se pomalu zotaví do normálu. Jak se tělo zotavuje, je to rovněž extrémně bolestivé. Čekají, než se hříšníkovo tělo kompletně zotaví a poté opakují mučení neustále dokola. Takto to pokračuje neustále, dnem i nocí, bez přestání. Toto je jen jedna forma mučení v pekle.

Jak si všechny žijící bytosti neustále vytvářejí karmu, počet lidí, kteří jsou mučeni v pekle, narůstá odpovídajícím tempem. Většina těch, kdo spadli do pekla, jsou nyní ti, jenž měli špatný názor na Dafa a spáchali zlo proti učedníkům Dafa, stejně jako ti, jenž různými způsoby poškodili lidskou společnost. Tyto duše jsou vystaveny pekelným formám mučení. Každý kousek jejich masa a každá buňka je v extrémní bolesti. Nekonečné mučení zničí hříšníkovu vůli. Na tomto místě již nejsou schopni vidět žádnou naději. V intervalu mezi každým kolem mučení je jim dán velmi krátký moment, aby si uvědomili lítost nad svým zlým chováním, jak se chovali k učedníkům Dafa. Litují nenapravitelných ztrát, které způsobili ostatním ve společnosti. Bez ohledu na to, za jak mocné byli pokládáni v lidském světě díky vysokému postavení, nyní jsou vězni nízkých duchů. Mají výčitky svědomí, avšak neexistuje pro ně východisko. Z hloubky srdce si přejí, aby za ně někdo v lidském světě vykonával náboženské obřady, aby pomohl jejich duším najít mír a zachránit je. Ale i když mají co říct, komu by to řekli? Když bohové v nebi vidí tyto duše mučené a v tak nešťastných podmínkách, přestože je litují, mohou si jen povzdechnout, protože jsou bezmocní cokoliv dělat. Pod osmnáctou úrovní pekla je zapečetěná dimenze, kde jsou uvězněni vážní zločinci a čekají na sražení do Brány neživota. Spousta těchto životů byli ti, kdo pronásledovali Dafa a učedníky Dafa. Mnozí jsou také ti, kdo narušili etiku lidské společnosti, a dokonce zničili spravedlivou víru lidí a jejich spravedlivé myšlenky. Jsou bezmocní, aby vynahradili svá zlá slova a skutky. Až dosud jsou stále uvězněni v pekle. Poté, co budou neustále prožívat tisíc osm set druhů pekelných mučení, budou tyto duše sraženy do Brány neživota.

Pokračování: https://cz.clearharmony.net/articles/a111285-Co-vim-o-historii-a-tajemstvi-Zeme-9-Peklo-a-lidsky-svet-2-cast.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.