Co vím o historii a tajemství Země (9): Peklo a lidský svět (2. část)

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

1. část: https://cz.clearharmony.net/articles/a111284-Co-vim-o-historii-a-tajemstvi-Zeme-9-Peklo-a-lidsky-svet-1-cast.html

Mluvíme-li o Bráně neživota, jsem si jistý, že mnoho lidí neví, o co se jedná. Takže, co je Brána neživota? To, co mi bylo odhaleno v mé říši, je, že vchod do Brány neživota se nachází v dimenzi osmnácté úrovně pekla a je to brána složená z energie. Je to ponuré, prázdné, mlhavé a tiché místo, jako prázdnota. Po hmotné existenci zde není ani stopy. Na temné obloze se tyčí třicet pět metrů vysoká a patnáct metrů široká kamenná deska. Na ní jsou napsány čtyři znaky na pečeti:「無 生 之 門 (znamenající „Brána neživota“). Kousek za kamenným stolem je světle modrá energetická stěna, která je neomezená, co se týče výšky i šířky. Tuto zeď každou chvíli osvětluje blesk. Toto místo je dimenzí, kde se nachází vchod do Brány neživota. Brána neživota je dimenzí zcela vytvořenou gongem boha a je to jen beztvará hmota, jako prvotní chaos zmiňovaný v čínské mytologii. Každá částice v této dimenzi je ve formě boha. Brána neživota je již dlouho plná lidí, kteří byli vyřazeni nápravou Fa. Ve vesmíru se jedná o životy na vysoké úrovni z různých dimenzí, stejně jako o ty, kdo spáchali zločiny proti učedníkům Falun Dafa v lidském světě apod. Vertikální dimenze, kterou je Brána neživota, je rozdělena do osmdesáti jedna úrovní. Na to vše přímo dohlíží Tathágata se statusem spravedlivého ovoce a o specifické záležitosti se stará Bódhisattva. Na první úrovni Brány neživota není žádný koncept nebe nebo země. Celá dimenze je temně červená a není zde žádná země. Existuje pouze oceán s kyselinou sírovou, který pokrývá celou dimenzi a nevede nikam. Při pečlivém pozorování lze vidět, že povrch oceánu je pokryt mrtvolami hříšníků. Oceán je několikrát koncentrovanější než kyselina sírová v lidském světě. Čím hlouběji jde, tím je hustší a koncentrovanější. Oceán je tak hluboký, že člověk nevidí dno. Čím závažnější jsou spáchané zločiny, tím hlouběji se duše ponoří do tohoto oceánu. V každém okamžiku kyselina sírová hoří, jako kdyby pohltila každou buňku v tělech těchto duší. Osmdesát jedna úrovní v Bráně neživota mají různá hmotná prostředí, a proto mají různé způsoby, jak tyto duše zničit. Hříšníci jsou ničeni na všech úrovních. Jakmile prožijí všech osmdesát jedna úrovní a jsou téměř vyhlazeni, nakonec jsou svrženi do Země extrémní negativity. Protože náš respektovaný Mistr o tom už dříve mluvil, neřeknu více, než je nutné. Protože tresty jsou na různých úrovních příliš přehnané a kruté, nebudu zacházet do podrobností.

Když už mluvíme o pekle, pojďme diskutovat o lidském světě. Podle toho, jak to vidím, jsou peklo a země rozděleny jen docela nepatrně. S pokrokem v oblasti vědy a techniky lidstva se výrazně obohatil způsob života lidí a jejich materiální prostředí. Jelikož lidé žijí v prostředí nadměrného pohodlí a mnoha nesprávných veřejných názorů, víra lidí v bohy dosáhla dna, jelikož ateismus a teorie evoluce ničí spravedlivou víru lidí. Mnoho lidí si při hledání osobních zájmů vytvořilo mnoho karmy. Nevědomky páchají zlo, a dokonce je to baví. Jejich staré dluhy nejsou splaceny, přesto stále přidávají další. I když hromadí velké zisky, v důsledku toho ničí své budoucí štěstí na celou věčnost. Dále uvedu několik příkladů, které slouží jako varování a probuzení.

V Hongkongu je mladý herec, který působí jako ambasador mnoha videoher. Použil jsem nadpřirozené schopnosti a viděl, že díky propagaci těchto her výsledný negativní vliv ovlivnil normální způsob života milionů lidí. Zasahoval do normálního rodinného života a pořádku rodin. Mnoho lidí se zabývalo videohrami a vůbec se nezajímali o lidi kolem sebe. Dokonce promeškali předurčenou šanci, když jim učedník Dafa zkoušel objasnit pravdu. Toto není malý problém. V současnosti je zde na Zemi každý kvůli Fa. Ale on zasahoval do jejich spravedlivé víry. Jak by mohl být schopen někdy splatit tak obrovský hřích? Pokud jasně neprohlédne důsledky svých činů a nepokusí se vykoupit ztráty, budoucnost, která ho čeká, je naprosto děsivá až do extrému. Viděl jsem, že sedm generací jeho předků je nepřetržitě bičováno dnem i nocí duchy s volskými hlavami a koňskými tvářemi. Předkové jsou pokryti krvavými skvrnami. Kvílejí smutkem. Je to mizerné. Jak jsou mučeni, neustále nadávají: „Tento nezasluhující syn nás uvěznil v tak ubohé situaci! Tak nezasluhující syn, tak nezasluhující syn!“ Také jsem viděl, že populární herec v Číně hrál ve zkaženém dramatickém seriálu a vytvořil masivní karmu. Tento seriál podporuje nemorální romantické vztahy mezi starými a mladými lidmi. Stal se celostátně velmi populární, když byl vysílán, což způsobilo hrozné poškození morálky a etiky lidí a zatlačilo lidi negativním směrem. To, co mi bylo odhaleno v mé říši kultivace, je, že bohatství a délka života jeho sedmi generací potomků bude snížena. Potomci budou většinou handicapovaní a dny budou trávit žebráním o živobytí. Pokud nevykoupí ztráty, které způsobil, nevyhnutelně navždy upadne do pekla a nikdy nenastane den, aby znovu ukázal svou tvář.

Když je člověk naživu a má lidské tělo, stále má možnost napravit své chyby. Jakmile člověk spáchá zlo a ztratí lidské tělo, neexistuje způsob, jak se vykoupit. Viděl jsem, že Ču Sien-fu, který byl dříve náměstkem tajemníka výboru pro politiku a právo ve městě Wu-čchang v provincii Chej-lung-ťiang, se stal vedoucím kanceláře 610 ve Wu-čchangu, když Ťiang Ce-min začal v roce 1999 pronásledovat Falun Dafa. Přímo manipuloval s mnoha lidmi, aby finančně vydíral členy rodin praktikujících. Také se tajně spikl, aby sám pronásledoval praktikující. Jeho nespravedlivé činy se setkaly s nebeským hněvem. 20. prosince 2017 zemřel na rakovinu plic ve věku šedesáti sedmi let. Použil jsem nadpřirozené schopnosti a zjistil, že dva duchové z podsvětí, kteří byli oblečeni ve starodávných černých oficiálních šatech, zamkli Ču Sien-fua upnutými železnými řetězy kolem krku a poté ho odvedli pryč z domova. Když byla jeho duše vyvedena z těla, naposledy se ohlédl za členy rodiny. Jeho tvář byla plná zármutku a zdráhal se odejít. Třásl se strachem. Zeptal se duchů: „Kam jdeme?“ Jeden s křiklavýma očima odpověděl: „Není třeba mluvit. Zjistíš to sám.“ Druhý dodal: „Kdybys jen věděl, když jsi byl naživu, že všechny zlé skutky, které jsi spáchal, jako je pomlouvání Buddhova Zákona, zraňování kultivujících a cizoložství, tě navždy odsoudí do pekla, nikdy bys je nespáchal. Tvoje hlučné řeči jsou již zbytečné.“ Ču Sien-fu byl zastaven před palácovou halou králem Ja-mou (král Ja-ma je podle východní mytologie Král pekla, pozn. překl.) a celá jeho paměť byla odemčena. Všechno, co v životě udělal, se mu živě přemítalo před očima. Původně se reinkarnoval do světa, aby získal Fa, přesto porušil zákon a spáchal špatné skutky. V tu chvíli pocítil takovou lítost, že to ani nedokázal vyjádřit slovy, ale už bylo příliš pozdě. Král Ja-ma důkladně prozkoumal rejstřík dobra a zla a poté vztekle zařval: „Odsuďte tohoto shnilého ducha, který pronásledoval Buddhův Zákon, do osmnácté úrovně pekla, kde bude čekat na soud a popravu!“ Král Ja-ma se na něj zamračil a pomyslel si: „Ty zlý ďáble!“ Také jsem viděl známou tvář v pekle. Tento člověk, když byl naživu, byl kotvou televizních zpráv CCTV. Od smrti již třikrát zažil všech osmnáct pekelných úrovní mučení. V tu chvíli, když jsem ho viděl, ho dva duchové s hlavou býka a tváří koně vedli k Bráně neživota. Oči měl plné strachu. Každá buňka v jeho těle se třásla. Byl tak zoufalý kvůli své budoucnosti, že se nikdy nebude schopen vymanit ze svého bolestného osudu.

Je obtížné získat lidské tělo. Stát se učedníkem Dafa, když se šíří spravedlivý Fa, je nebývalá sláva. Přesto někteří, jenž získali Fa, nevědí, jak si vážit předurčené příležitosti, skutečně se nekultivují, a dokonce udělali špatné věci ve skupině kultivujících, které Dafa nepovoluje. Někteří lidé využívají soucitu učedníků a zapojují se do podvodných víceúrovňových marketingových obchodů mezi učedníky, aby nepoctivě vydělali. Někteří v myslích přechovávali démony a pálili knihy Dafa. Někteří navíc podněcovali studenty, jejichž hlavní vědomí nebylo silné, aby s nimi pálili knihy Dafa. Podvádějí místní praktikující i ty z jiných částí země. Obtěžují a pomlouvají ty učedníky, kteří se vrátili na správnou cestu. Říkají si učedníci Dafa, ale páchají činy démonů a způsobují nepořádek. Někteří dlouho skrývají závist a nekultivovali řeč. Pomlouvají praktikující a vytvářejí nesváry mezi skupinami. Závažnější je, že dokonce zneužívají finanční prostředky praktikujících určené na záchranu lidí. Peníze zmizí, koordinátor požaduje, aby praktikující vrátil peníze, ale on místo toho zlovolně pomlouvá ostatní, kteří peníze darovali, a ty, kdo znají pravdu o tom, kam peníze šly. Někteří jednají jménem koordinátora, někteří opakovaně chybují, pokud jde o otázku vztahů mezi muži a ženami. U praktikujících žen, s nimiž přišli do styku, to mělo za následek obrovský pokles jejich kultivačního stavu. Existuje spousta takových lidí, kteří nestudují a necvičí. Ztráty, které způsobili, nelze měřit. Viděl jsem, že hlavní duše mnoha těchto zlých lidí již opustily jejich tělo před mnoha lety. Jejich těla jsou plná karmy a posedajících zlých duchů. Některé hlavní duše se jen zdržují kolem svých těl. Božské stránky některých lidí byly zatlačeny do pekla, aby byly mučeny. Jejich božská těla na mnoha úrovních za Třemi říšemi byla zničena a prakticky nic nezbylo. Mistr nesl obrovské množství, aby prodloužil čas nápravy Fa. Šance na kultivaci je opravdu téměř u konce. Nenechte tuto příležitost uniknout. Jakmile je lidské tělo ztraceno, všechny příležitosti k nápravě chyb jsou pryč.

Lidský život je krátký jako podzimní krajina. V dlouhém běhu existence života uběhne mrknutím oka několik desetiletí v pozemském světě. Stvořitel a mnoho bohů věnuje pozornost bez jakékoliv pauzy každému slovu a činu lidí. Jednejte s učedníky Dafa soucitně a zkoumejte sami sebe spravedlivými myšlenkami. Tímto způsobem si připravíte cestu pro nejkrásnější budoucnost.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/242977
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7548


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.