Co vím o historii a tajemství Země (1): Velká a slavná civilizace Atlantidy

Od praktikujícího Falun Dafa z Číny

Předmluva: Jak postupuje náprava Fa, neustále si zlepšuji charakter v kultivaci Falun Dafa a přizpůsobuji se vesmírným principům Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, a jako taková se moje moudrost prohlubuje a moje schopnosti se posilují. Dafa mi ve své říši kultivace odhalil pravdy různých úrovní, včetně historie Země a jejího tajemství. Napsal jsem je, abych je mohl sdílet s ostatními praktikujícími.

Kontinent Atlantida byl kdysi slavnou civilizací. Tento kontinent existoval deset milionů let, během nichž se v průběhu historie odehrál bezpočet civilizací. Dnes budu hovořit o nejslavnějším období historie Atlantidy, před deseti tisíci lety, o éře velkého Boha Apolla. Proč bylo toto období označováno jako éra Apolla? Tato velká dynastie byla založena v době, kdy se Bůh Apollo reinkarnoval na Zemi, aby šířil Fa (stejně jako v tomto civilizačním období Šákjamuni šířil Fa). Apollo přinesl velké politické a vojenské úspěchy, byl statečný a zběhlý v boji, sloužil vůli nebes a porazil všechny kacířské kmeny. Sjednotil národ a stal se prvním papežem. Protože to byl on, kdo přišel šířit Tao, celá populace v té době věřila v Boha Apolla.

Když Apollo založil dynastii, spojil náboženskou a politickou vládu a nahradil politickou moc náboženstvím. Následovalo slavné panování, které pokračovalo po dvacet generací králů. Papež každé následující generace byl znám jako syn Apolla a zbožné pokrevní linie. Jejich věda byla úplně jiná než ta dnešní. Úsilí bylo zaměřeno na výzkum vědy o lidském těle, zvláštní pozornost byla věnována jednotě nebe a lidí a propagaci ortodoxní polobožské kultury. Nyní řeknu více o situaci éry Apolla.

Jejich etnickou skupinou byla Anaye (což znamená etnická skupina Boží pokrevní linie). Jazyk používaný v té době byl starověký sanskrt. Podobali se bílým lidem ze Západu. Jejich vlasy byly světle hnědé nebo světle zlaté barvy. Muži byli silní a pohlední. Ženy byly krásné a důstojné. (Podobali se dnešním Ukrajincům nebo bílým Rusům.) Nosili především bílé nebo žluté šaty. Jejich národní květinou byl ořechový květ. Architektura jejich města se hodně podobala starodávnému stylu západní architektury. K budování velkolepých paláců používali kámen v popelově šedé barvě. Na zdech paláců byly vyryty legendy, příběhy a hrdinové z dávné minulosti. Tyto rytiny byly pozoruhodně nádherné a důmyslné. Dominantou každé oblasti byla věž ve tvaru čtverce vysoká až sto metrů. Dominantní budova hlavního města byla vysoká až dvě stě metrů a kultivující se kultivovali na vrcholu věže. Tyto věže byly také používány k pozorování pohybů souhvězdí a pořádání velkých náboženských obřadů. Éra Apolla byla vrcholem nebesy předané kultury civilizaci bílých lidí. Na Atlantidu byli vysíláni vyslanci ze všech kontinentů, aby se naučili pokročilou technologii. Obchodníci tak do svých zemí přiváželi ty nejlepší ruční práce, látky, lékařskou technologii, medicínu, rostliny, zvířata atd. Zajímavým jevem bylo, že druhy rostlin a zvířat přivezené z Atlantidy přežily jen jednu generaci, protože jiným půdám chybělo požehnání a zvláštní půda s prostředím, kterými Atlantida oplývala.

Armáda byla v éře Apolla mimořádně silná. Byla používána hlavně k porážce povstaleckých armád a kacířů. Když armáda bojovala s protilehlou stranou, nejprve vyzvala staršího mnicha s vynikajícími schopnostmi Fa, který eliminoval zlé entity v jiných dimenzích, které způsobovaly konflikt, a pak paralyzoval myšlenky nepřítele. Poté byla svolána různá nebeská zvířata, včetně draků chrlících oheň, aby odstranila těla nepřítele v jiných dimenzích. Zranění těl nepřítele v jiných dimenzích mělo za následek ztrátu schopnosti bojovat v této dimenzi. Nakonec svatí rytíři přikázali svatým vojákům vyhladit nepřátelské síly. Takto vesměs probíhaly boje, což zahrnovalo i námořní války. Apollova armáda byla neporazitelná. Jejich válečné lodě se mohly plavit na jakýkoliv kontinent, který se jim zlíbil, a všude se setkaly s respektem.

Ekonomika každé dynastie během éry Apolla měla velký vliv na všechny ostatní kontinenty. Protože atlantská civilizace byla předána nebesy, nebesa posílila průmyslová odvětví společnosti, moudrost lidí a technologie, včetně všech druhů rostlin a zvířat, což vedlo k tomu, že všechno bylo skvělé a krásné. Pšeničná zrna a datle byly velké. Každý brambor měl přibližně čtyři až pět kilogramů. Koně v té době byli dvakrát tak velcí jako ti dnešní. Krávy vážily tisíc osm set kilogramů. Předměty tkané z hedvábí byly měkké a nádherné, s různými vzory a nádhernými barvami. Řemeslné výrobky dosahovaly vynikající kvality, s vrcholnou estetikou. Veškeré oblečení bylo rodinným dědictvím.

Co se týče medicíny, zajímavostí například bylo, že kultivující vyrobili dan, který se dobře prodával na všech kontinentech. Tento dan byl obzvláště účinný pro mnoho těžko léčitelných případů. Atlantida měla celkově výjimečně vysoký morální standard. Díky vlivu náboženství byly vztahy mezi lidmi velmi harmonické. Protože takovou víru praktikovalo celé obyvatelstvo, všichni se k sobě chovali jako k rodině. Lidé se dělili o své nejlepší věci s ostatními a pro sebe si ponechávali jen to nutné. Všichni se takto chovali. Lidé byli velmi obětaví.

V oblasti obchodu byla kromě běžných obchodních transakcí výhodná i výměna jednoho druhu zboží za jiné. Dynastie z doby Apolla měla obrovskou obchodní loď, která měla svůj vlastní svatý námořní doprovod. Měla na starosti obchod po celém světě. Bylo shromážděno množství bohatství, které bylo přivedeno zpět ve prospěch společnosti a distribuováno mezi obyvatelstvo.

V manželství byl kladen důraz na čistou pokrevní linii a byly zakázané sňatky s lidmi jiných národností. Těm, kdo měli nižší společenské postavení, bylo povoleno uzavřít sňatek pouze s aristokratem. Ženy kladly důraz na posílení své moudrosti. Vypadaly dobře a byly rafinované s dobrými morálními hodnotami. Tyto ženy splňovaly tak vysoký ideál, že mohly být nejlepšími kandidátkami pro vdavky do jakékoliv císařské rodiny z celého světa a stát se tam císařovnou. Pokud jde o výchovu další generace, když se dítě narodilo, byl povolán kultivující, aby prozkoumal předurčený životní směr dítěte (který zařídil Bůh) a pomohl připravit život novorozence. To mělo zajistit, aby bylo možné dítě vychovávat a vzdělávat podle jeho vrozených dovedností, čímž se v dospělosti mohlo stát užitečným pilířem ve společnosti.

Co se týče vzdělávání, Atlantida začlenila náboženské školy, které byly rozděleny do tří ročníků. Každý, bez ohledu na pohlaví, dokončil prvních sedm let základního vzdělání a následujících pět let středního vzdělání. Ti, kdo měli výjimečné vrozené dovednosti, byli před zahájením pokročilých studií, včetně náboženských studií na vysoké úrovni, testováni. Studium na vyšších náboženských školách zahrnovalo řadu klasických předmětů, jako je psaní a jazyk. Čím vyšší stupeň studia, tím bylo těžší materiál pochopit, a tím více se přibližoval jazyku používanému v nebeském světě bílých lidí. Pokud chtěl někdo dosáhnout pokročilé úrovně, musel být kultivujícím, aby mohl odemknout svou energii, schopnosti a moc Fa. V náboženských školách na vyšší úrovni se studovaly starověké knihy, které obsahovaly nejrůznější tajemství na vysoké úrovni související se schopnostmi Fa a způsoby kultivace. Pokud by obyčejný člověk získal přístup k těmto textům násilím, jeho životní síla by byla okamžitě vyčerpána, jeho život by byl v nebezpečí a bylo by obtížné žít déle než sedm dní. Aby člověk mohl ve studiu uspět, musel být strážcem pravdy a božím poslem v lidském světě.

V závěrečné fázi dynastie náboženští politici pozměnili a překroutili význam náboženských učení pro slávu a bohatství. Korupce náboženství vedla ke kolapsu morálky v atlantské společnosti. Nakonec bylo vše nebesy zničeno. Obrovská povodeň a zemětřesení způsobily, že atlantský kontinent zmizel. Jejich kdysi zářivá civilizace klesla na dno oceánu.

Čínská verze: http://big5.zhengjian.org/node/237633
Anglická verze: http://www.pureinsight.org/node/7529


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.