Keď zachraňujeme ľudí topiacich sa v rieke, nemali by sme sa spoliehať na tých, ktorí musia byť zachránení

Od praktizujúceho Falun Gongu v Číne

(Clearwisdom.net) Vždy som si myslel, že požiadavky na titul „učeník Dafa obdobia nápravy Fa“ sú mimoriadne vysoké. Pochopil som, že jednou z najdôležitejších požiadaviek je, že musíme byť zodpovední ku vnímajúcim bytostiam, ale nespoliehať sa na ne.

Ak máme vo zvyku spoliehať sa na pomoc od nepraktizujúcich, potom by sa dalo predpokladať, že nie sme takí dobrí, ako oni. Neboli by sme teda hodní veľkého titulu „učeník Dafa obdobia nápravy Fa“, ktorý je udelený len najčistejším bytostiam.

Prečo sú niektorí praktizujúci pripútaní k času konca nápravy Fa? Prečo sú niektorí praktizujúci pripútaní k vlnám sociálnych zmien v bežnej spoločnosti? Podľa môjho pochopenia je to preto, že títo praktizujúci stále majú myšlienky spoliehania sa na druhých a myšlienky závislosti na pomoci od takých ľudí. Títo praktizujúci si vždy želajú, aby iní dokončili ich prácu a vyriešili ich problémy, pričom oni toľko toho nechcú spraviť a nechcú tomu venovať toľko úsilia. Inými slovami, nechcú naplniť taký vysoký štandard. To je v skutočnosti myšlienka spoliehania sa na iných.

Veľká bytosť, tá je v skutočnosti zodpovedná za záchranu bytostí. Ako by sme si mohli namiesto toho želať, aby boli vnímajúce bytosti zodpovedné za nás? Ako by mohol mať učeník Dafa myšlienky dúfania, že iní ukončia toto prenasledovanie a spoliehať sa na bežných ľudí, aby pomohli vydláždiť cestu pre nápravu Fa vesmíru a ľudského sveta?

Mali by sme si vždy pamätať, že štandardy Fa vesmíru sú absolútne, a takisto aj požiadavky, ktoré učeníci Dafa musia splniť. Tieto štandardy a požiadavky sa nikdy nezmenia pri zmenách takzvaného vonkajšieho prostredia tohto sveta alebo podľa našich vlastných želaní. To jest, bez ohľadu na to, ako sa spoločnosť zmení a aké myšlienky máme, Majstrove požiadavky sú absolútne a všetko musí nakoniec splniť požiadavky Majstra a Dafa.

Myslím, že slová iných praktizujúcich „bez ohľadu na to, ako dlho to potrvá, bez ohľadu na to, ako ďaleko a hlboko budeme musieť hľadať, musíme to robiť...“ sú veľmi presné. Tiež mám pocit, že by to takto malo byť. Bez ohľadu na to, ako sa javí kultivačné prostredie, základné, konečné kritériá, musia byť naplnené a rozhodne by sme sa mali dobre činiť v tom, čo by sme mali robiť. Hoci sa prostredie môže zmeniť, základné veci sú večné a definitívne.

Napríklad, v dôsledku 17. zjazdu Čínskej komunistickej strany a Olympijských hier v Pekingu nastanú zmeny v prostredí. V budúcnosti môžu byť iné zmeny. Avšak všetko toto sú povrchové veci. Keďže sme učeníci Dafa, mali by sme hodnotiť, ako sme sa činili za týmito povrchovými javmi v spoločnosti. Mali by sme vedieť, či sme naplnili Majstrove požiadavky, alebo či sme naplnili požiadavky Fa, a či stále máme niečo, čo sme nespravili dobre alebo nespravili dostatočne dobre. Mali by sme sa stále pozerať do svojho vnútra a vidieť, ako ďaleko sme od požiadaviek Dafa. Nemali by sme analyzovať zmeny v spoločenskej situácii spôsobom, ako to robia nepraktizujúci, ani by sme nemali analyzovať, či nám tieto zmeny v prostredí prinesú úžitok či ujmu. V skutočnosti, v určitom zmysle, bez ohľadu na to, či sú zmeny v spoločenskom prostredí dobré alebo zlé, je to pre učeníkov Dafa dobrá vec, pretože to môžeme využiť na to, aby sme dosiahli Dovŕšenie a naplnili naše predhistorické sľuby. Avšak v inom zmysle, či sú zmeny v spoločenskom prostredí dobré alebo zlé, bude to pre nás veľmi kritický test – nemôžeme zvoľniť, pretože kritériá, ktoré musíme naplniť, sú stále rovnaké a nezmenia sa pri zmenách v existujúcej spoločnosti. Základ našej kultivačnej praxe, to, čo musíme vnútorne obetovať, a zakaľovanie, cez ktoré musíme prejsť, sa nikdy nezmení.

Žiadame nepraktizujúcich, aby podporili Falun Gong, ale nikdy sa na nich nespoliehame. Používame príležitosť potvrdzovania Fa na to, aby sa viac ľudí dostalo blízko k Dafa, aby sme im pomohli byť správne umiestnený v budúcom vesmíre. To jest, je to jednoducho len spôsob záchrany vnímajúcich bytostí. Neznamená to vôbec, že by sme sa na nich mali spoliehať v niektorej z našich potrieb. Jedna vec je absolútna, to jest, bez ohľadu na to, aký postoj majú vnímajúce bytosti, náprava Fa určite uspeje, obnova vesmíru určite uspeje a náprava Fa ľudského sveta určite príde. Nikto nemôže týmto veciam zabrániť, pretože Fa obsahuje všetky tieto aspekty. Je to niečo, čo Fa pôvodne mal, a je to nezávislé od vnímajúcich bytostí žijúcich v bežnej spoločnosti. Musíme byť stále racionálni. My nežiadame vnímajúce bytosti o pomoc, my ich zachraňujeme.

Nemali by sme mať ani myšlienky spoliehania sa na iných praktizujúcich. Musíme sa stať bytosťami, ktoré sú „Vysoké ako nebo a neporovnateľne vznešené“, ktoré môžu byť zodpovedné k početným vnímajúcim bytostiam a na ktorých môžu vnímajúce bytosti závisieť. Ako sa môžeme my spoliehať na iných? Musíme robiť dobre to, čo máme robiť. Bez ohľadu na to, ako sa zmení spoločenské prostredie, určite by sme mali dobre robiť to, čo máme robiť, a mali by sme robiť dosť toho, čo máme robiť. Inak povedané, musíme sami dosiahnuť Dovŕšenie.

Ak sa spoliehame na iných praktizujúcich, nebudeme sa schopní činiť dobre, ak sa iní praktizujúci nečinia dobre, a prestaneme potvrdzovať Fa, keď iní praktizujúci stratia slobodu. Ako by sme sa takto mohli stať bytosťami, ktoré sú „Vysoké ako nebo a neporovnateľne vznešené“? Ako by sme sa mohli označovať za učeníkov Dafa obdobia nápravy Fa?

Nazdávam sa, že v niektorých oblastiach boli praktizujúci zodpovední za prípravu materiálov na objasňovanie pravdy prenasledovaní, pretože staré sily využili túto myšlienku spoliehania sa na druhých. Ak má praktizujúci stále myšlienky spoliehania sa na druhých, staré sily ich môžu použiť ako výhovorku na prenasledovanie praktizujúcich, ktorí robia prácu na potvrdzovanie Fa. Zámerom, ktorý majú staré sily, je odstrániť túto myšlienku spoliehania sa na druhých pomocou zničenia miesta na výrobu materiálov objasňujúcich pravdu. Samozrejme, nikdy by sme nemali uznať metódy starých síl, pretože zasahujú do nápravy Fa. Avšak z tohto výsledku môžeme vidieť našu myseľ spoliehania sa na iných. Odstránenie takýchto myšlienok spoliehania sa na druhých neznamená, že už nie je potrebné, aby sme si rozdelili naše úlohy a koordinovali ich. Naopak, musíme sa aktívnejšie koordinovať s inými a s celým telom praktizujúcich Falun Gongu. Hlboko veríme, že Dafa nemá formu. Medzi praktizujúcimi neexistujú žiadne administratívne centrá, každý praktizujúci je centrom. Nemáme formu organizácie, ale všetci sa môžeme koordinovať a dobre spolupracovať, pretože každý z nás robí veci aktívnym spôsobom a nemá myseľ spoliehania sa na iných. Ak by sme sa spoliehali na iných, nedokázali by sme si vytvoriť vlastnú cnosť a celková situácia Dafa by nešla tak dobre. V minulých niekoľkých rokoch bolo skutočne dosť myšlienok spoliehania sa na druhých. Staré sily využili túto medzeru; zatkli koordinátorov a tých, ktorých považovali za takzvaných „kľúčových členov“ robiacich prácu potvrdzovania Fa. Stupňovali prenasledovanie týchto praktizujúcich. Staré sily chcú použiť túto výhovorku odstraňovania myšlienky spoliehania sa na iných. V ľudskom svete sa staré sily nazdávali, že ak budú veci robiť takto, môžu rozbiť odhodlanie praktizujúcich Dafa jediným úderom. Nepodarilo sa im to, pretože praktizujúci sa prebudili, uvedomili sme si, že sa musíme stať nezávislými a že musíme kráčať po našich vlastných cestách. Každý z nás sa stane hviezdou, ktorá sama žiari. Spôsobíme, že plán starých síl úplne zlyhá. Prenasledovanie Falun Gongu čínskou komunistickou stranou bolo vykonávané systematickým a bezprecedentným spôsobom. Avšak táto „bezforemná forma“ spôsobila, že tento dobre riadený totalitný režim nevie ako ďalej. Musí sa rozpadnúť.

Dnes dúfame, že čoraz viac ľudí sa za nás postaví a spoja svoju budúcnosť s Dafa. Avšak my nie sme závislí od nepraktizujúcich. Musíme dokončiť našu misiu a kráčať dobre našimi cestami, bez ohľadu na to, aké sú zložité a aké budú dlhé. Musíme použiť múdrosť a silu, ktorú sme získali z Fa na to, aby sme rozložili zlo a zachránili vnímajúce bytosti. To je náš sľub, to je naša zodpovednosť, a to je to, čo musíme dosiahnuť.

Toto sú niektoré z mojich pochopení. Poukážte prosím na všetko, čo nie je správne.

Čínska verzia: http://minghui.ca/mh/articles/2007/7/10/158577.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/7/25/87980.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.