Stav dosažení Arhata a úloha sedmi emocí a šesti tužeb

Od praktikujícího z Washingtonu

Zhuan Falun nám, kultivujícím Dafa říká, že když si zvýšíme svou úroveň charakteru (xinxing) a následujeme principy Pravdivost, Soucit a Snášenlivost, můžeme dosáhnout velmi vysokých stupňů svatosti a božství. První úroveň je úroveň Arhata, následuje úroveň Bódhisattvy a Tathágaty a pokud jsme toho hodni, pak jsou ještě vyšší úrovně. Můžeme toho lehce dosáhnout? Podívejme se na to spolu.

Ale co to vlastně znamená, stát se světcem, Arhatem? Kdo se může stát Arhatem, osobou, která si zaslouží úctu, osobou, kterou jiní chtějí napodobit? Jaké jsou předpoklady k dosažení takové úrovně? Kdy jsou tyto předpoklady splněny? Kde nalezneme inspiraci a povzbuzení na této cestě a proč je to dobrá věc?

Zhuan Falun nás pobízí dosáhnout vyšších úrovní dosažení, abychom opustili sedm citů – štěstí, hněv, zármutek, obavy, strach, sentiment a náklonnost/city – a šest tužeb – žádostivost, marnivost, vážnost, příjemné zvuky, dobrý život/smrt, smyslová potěšení. Opuštěním všech těchto běžných lidských představ, to přesně zapadá do Mistrových pokynů, abychom se všech těchto lidských představ zbavili nebo je ALESPOŇ brali zlehka. To je poměrně obtížné, zvláště v počátečních obdobích kultivace v naší Buddhovské škole. Pokud dokážeme alespoň brát na lehkou váhu těchto „sedm a šest“, jsme na dobré cestě vyšplhat se na první příčku žebříku vedoucímu k Arhatství.

Termín Arhat pochází z starověkého jazyka Sanskrtu a znamená „člověk, který je hoden úcty; důstojný; ctihodný; chvályhodný“, ale také ten kdo stále ještě čeká na Nirvánu.

Nirvána, další slovo ze Sanskrtu, je vykládáno různými způsoby jako „odvanout“ nebo „uhasit“ a zároveň také nese vedlejší význam mimořádné, konečné úrovně, ve které člověk dosáhl moudrosti a soucitu, vyhasnutí všech připoutání a přicházejícího osvícení.“ Jiný zdroj Nirvánou nazývá „úplnost, která dává vhled do jednoty vesmíru, těla mysli a duše.“

Lidé na západě Nirvánu často nesprávně chápou jako zničení, konec života. Doslova přeloženo Nirvána znamená „sfouknutí svíčky“. Uhaslý oheň však nezmizí navždy, ale místo toho se stane neviditelným a přemění se do vesmíru, a tím přejde do jiného způsobu existence; Arhat tedy stále má mnoho úkolů ke splnění, a některé z nich musejí výt vykonány na různých úrovních Arhatství.

Všechny věci, které potřebujeme vědět, abychom mohli dosáhnout svatosti (Arhatství) jsou obsaženy v knize Zhuan Falun. Jeho učení jsou nezbytná k dosažení vyšších úrovní světectví či božství, a jsou založena na opuštění sedmi citů a šesti tužeb a pilném dodržování principů Pravdivost, Soucit a Snášenlivost (Zhen Shan Ren).

Pokrok na cestě k Arhatství závisí zcela od toho, jak člověk odstraňuje sedm emocí a šest tužeb, podle schématu učení v knize Zhuan Falun. Čím pilnější je člověk na své cestě, tím dříve dosáhne svého cíle.

Toto jsou jen části učení obsažených v Zhuan Falunu. Vnitřní významy a moudrost v něm obsažená je mnohem hlubší a dalekosáhlejší, zahrnuje koncepty, které přesahují možnosti popisu lidským jazykem a mohou být pochopeny jen tím, kdo jej doopravdy studuje.

Vzhledem k tomu, že nám Mistr dal vše co potřebujeme vědět, abychom dosáhli svatosti, nebylo by moudré dodržovat principy vyučované v Zhuan Falunu a dobře využít náš čas?


Zdroje:
Cesta života (Lao Tze)
Duch Tao, (překlad Thomase Clearyho)
Zhuan Falun (Li Hongzhi)
"Digitální lexikon Sanskrtu," - http://www.uni-koeln.de

Zdroj: http://www.pureinsight.org/pi/index.php?news=1633


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.