Návštěva západního nebeského ráje

Od praktikujícího Falun Dafa z Ťi-nanu, provincie Šan-tung, Čína

Jednou, když jsem byl doma, jsem se najednou ocitl v ráji v západním stylu, a to přitom vůbec neznám západní kulturu, snad jen trochu z filmů. Zkusím přiblížit výjevy, které jsem viděl.

Nejdřív jsem spatřil dva malé anděly, kteří přišli, aby mě doprovodili do svého ráje. Stále si mohu vybavit jejich zlaté kudrlinky a modré oči. Byli baculatí, měli pár křídel a svatozář nad hlavami. Vznášeli se nad mou hlavou a přitom se usmívali, vypadali nepopsatelně nevinně a roztomile. Když jsem se jich snažil dotknout, ustoupili a odletěli.

Veden dvěma anděly jsem vstoupil do jejich ráje. Po cestě jsem viděl mnoho mužských a ženských andělů v bílém rouchu. Všichni se na mě usmívali a elegantně se klaněli. Zdravil jsem je v gestu che-š'. Obě strany cesty lemovaly podivné, magické květiny a rostliny. Viděl jsem také pro mě neznámá mystická stvoření. V dálce zářila řeka barevným světlem. Po cestě jsme často míjeli bílé kamenné stoly se židlemi. Na stolech byly talíře s ovocem a džbány. Když andělé snědli ovoce a vypili džbány, talíře a nádoby se znovu samy doplnily. Celý svět vypadal jako velká zahrada a každá květina jemně zářila. Přestože se nebeský ráj zdál příjemný a krásný, stále jsem cítil, že zde něco chybí.

Nakonec jsem dosáhl úpatí nízké hory. Byla bílá, ale ne taková jako v lidském světě, vyzařovala světlo. V tu chvíli jsem si ani neuvědomil, že mí dva malí andělští průvodci mě už opustili. Na vrcholu hory se tyčily tři budovy, ta uprostřed byla největší, a každá z nich byla unikátně navržena. Když jsem dorazil na vrcholek hory, uslyšel jsem zvuk přicházející z budovy na pravé straně. Vstoupil jsem do ní. Uviděl jsem stůl ve tvaru půlměsíce, kolem něhož sedělo a postávalo mnoho andělů. U vchodu byli dva andělé oblečeni v bílém, bohatě zdobeném rouchu. Poté jsem navštívil i vysokou impozantní budovu uprostřed. Uvnitř její přední části se po obou stranách tyčilo mnoho symetricky uspořádaných obřích sloupů. Vstoupil jsem do dveří v průchodu za sloupy, kde bylo vysoké křeslo směřující ke vchodu, kolem něhož bylo mnoho menších židlí. Na stěnách byly krásné nástěnné malby a barevné ozdoby, těžko říct, zda byly namalované či vyřezané.

Byl to také moment, kdy jsem někoho uslyšel, jak mě zdraví. Otočil jsem se. Uviděl jsem anděla, jak se na mě usmívá. Musel to být jeden z těch dvou andělů z budovy na pravé straně. Pozdravili jsme se. Vypadal, že mě nezná, avšak mou přítomností nebyl překvapen, zdvořile mě pozdravil: „Náš svět tě vítá.“ Vysvětlil jsem mu, že jsem praktikující Falun Dafa z lidské říše, a že nemám tušení, jak jsem se sem dostal. Usmál se. Když jsem si ho blíže prohlédl, všiml jsem si, že byl vyšší než ostatní andělé, měl jasnější svatozář a větší křídla. Jeho tělo bylo průhledné, podobné jako bílý nefrit. Také vydával jemné světlo. Měl na sobě bílé roucho a zlaté doplňky kolem krku a pasu. V jedné ruce držel krátkou zlatou hůl s řezbami.

Sestoupili jsme spolu z hory. Provedl mě svým světem. Vzpomínám si, že mi pověděl, že jejich Král se jmenuje Morse. Řekl mi také své jméno, ale bylo pro mě příliš složité, a tak jsem si ho nezapamatoval. Vyprávěl mi, že jeho svět existuje už velmi dlouhou dobu. Šest mocných andělů, včetně jeho, i ostatní andělé, jsou svému Králi oddáni. V jejich světě však bylo i mnoho jiných nebeských rájů, kde všichni navzájem žili v harmonii. Každý Král jednotlivého světa byl obdařen různými druhy nadpřirozených schopností. Král Morse byl schopný tvořit ty nejposvátnější květiny v tom světě skrze své uctívání. Myslím, že to byl projev jeho osvícení se k Zákonu vesmíru. Králové a andělé z ostatních nebeských rájů často navštěvovali jeho svět. Anděl vzpomínal na to, jak byl jeho svět věčně krásný a radostný, avšak jednoho dne ty nejposvátnější květiny náhle začaly uvadat a posvátné projevy v tom světě začaly mizet. Podobná situace postihla i ostatní nebeské ráje. Od té doby nebyli jejich Králové už nikdy více šťastní. Když se jich andělé ptali, co se stalo, Král Morse vysvětlil, že to je proto, že jejich svět již ztratil svou věčnou stabilitu.

Král Morse se od té doby často modlil o samotě, až jednoho dne svolal všechny anděly a sdělil jim nové zprávy od svého otce. Jeho otec mu řekl, že všechny nebeské ráje na vyšších úrovních také ztratily svou věčnou stabilitu, a tak Stvořitel půjde dolů do lidského světa, aby znovu stabilizoval všechny světy. Král Morse řekl, že jeho otec bude následovat Stvořitele do světů pod nimi, aby ho prosili o záchranu jejich světů. Mnoho Králů ve světě Krále Morse taktéž obdrželi podobné vzkazy od Stvořitele. Králové se sešli a diskutovali spolu. Nakonec se rozhodli, že vyberou skupinu zástupců, které pošlou dolů, aby prosili Stvořitele o způsob, jak znovu stabilizovat jejich světy. Král Morse byl vybrán jako jeden z poslů.

Když odcházel, všichni andělé v jeho nebeském ráji ronili slzy, klečeli a prosili, aby ho mohli následovat. Král Morse je však varoval: „To nesmíte nikdy udělat, jinak byste se navždy ztratili. Stvořitel určitě stabilizuje náš svět a přivede mě zpátky. Musíte na mě počkat.“ A tak on a další vybraní přišli na zem. Od té doby je andělé postrádají a jediné, co mohou dělat, je modlit se a toužit po jejich návratu.

Anděl se mě zeptal, zda nevím o místě pobytu jejich Krále a dalších Králů, které znal. Král Morse a další šli zprvu do Ruska a v tomto životě jsou v Holandsku a v Dánsku. Vzal mě ke vchodu do jejich nebeského ráje. Byla to ohromná bílá brána sahající až k nebi. Byla velmi odlišná od těch, které jsou v Číně. Jak jsem tam stál, podíval jsem se na jejich svět a přepadl mě opět podivný pocit, který mohu jen stěží popsat. Jako kdyby mi anděl četl mysl, pověděl: „Cítíš chybějící radost našeho světa. Od té doby, co náš Král odešel, žádná květina už nikdy nebyla šťastná.“ Pak jsem mohl číst i jeho myšlenky: „Prosím, Stvořiteli, smilujte se nad naším Králem. Prosím, ujistěte se, že není ztracen v lidském světě a přiveďte ho zpět.“ Cítil jsem, že jej tíží nesmírný smutek a bolest. Řekl jsem mu: „Můj Učitel šíří Zákon vesmíru v lidské říši, napravuje celý vesmír. Můj Učitel má soucit se všemi vnímajícími bytostmi a jistě je všechny zachrání, včetně tvého Krále. Mimoto Falun Dafa se šíří po celém světě, včetně Ruska, Holandska a Dánska. Nebojte se a čekejte na jeho návrat.“

Rozloučil jsem se s ním a odešel jsem z jejich světa. Jak jsem odcházel, vybavil jsem si Zákon Učitele, který předával. Poté nad mojí hlavou vystřelil z nebe paprsek světla. Podíval jsem se nahoru a uviděl jsem roztrhnutou oblohu, ve které se odhalily všechny vyšší nebeské ráje. Bylo tam mnoho nebeských rájů na vyšších a ještě vyšších úrovních, z nichž každý výš byl průsvitnější a jasnější než ten předchozí. Nejbližší ráj jsem mohl vidět nejzřetelněji. Viděl jsem několik božských bytostí. Jejich tvary a oděvy byly velmi odlišné od andělů, se kterými jsem se setkal. Nevím, jak je popsat víc, než pojmenováním „božské bytosti“. Všichni hleděli na lidský svět. Viděl jsem očekávání v jejich tvářích a touhu v očích. Myslím, že to musela být touha po návratu jejich Králů a Pánů. Paprsek světla poté pohasl a obloha se zapečetila. Poté jsem se vrátil do reality.

Jsme praktikující Falun Dafa v období nápravy Zákona, neseme na svých bedrech velkou historickou misi. Existují obrovské skupiny životů v nebeských tělesech daleko odsud, které do nás vkládají nekonečné naděje a očekávají náš návrat. Je pro nás nějaká omluva, že nebudeme dělat tři věci dobře? Zda se praktikující budou kultivovat dobře či ne, určuje spásu těch životů, nekonečné množství vnímajících bytostí!

Už víme, že lidé na zemi jsou velmi důležití Páni, Králové a božské bytosti velkých nebeských těles. Reprezentují velké skupiny životů. Nicméně, někteří lidé už ztratili svou skutečnou povahu a jsou ztraceni v lidském světě. Stále dokola jsme žádali Učitele, aby nás probudil, když se ztratíme v tomto světě. Jako praktikující Falun Dafa v období nápravy Zákona se nesmíme spokojit pouze se studováním Zákona a praktikováním cvičení doma. Samozřejmě, že i při tom jsme stále ve styku se Zákonem, nicméně musíme udělat krok vpřed a také objasňovat pravdu. Musíme se dostat do každého místa na Zemi, kde lidé pobývají, s cílem zachránit ty Krále a Pány, kteří představují obrovská nebeská tělesa!

Čínská verze: http://www.minghui.org/mh/articles/2008/7/13/181977.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2008/7/29/99339.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.