Evropská Fa konference pro výměnu zkušeností 2013: Mistrovo přání je pro mě v nápravě Fa rozkazem

Zdravím Mistře! Zdravím spolupraktikující!

Jmenuji se CY a nyní žiji ve Švédsku. Zákon jsem získala v roce 1998 v Pekingu, v roce 2001 jsem emigrovala do Švédska.

Aby mohl Epoch Times hrát větší roli v pomáhání Mistrovi v nápravě Fa, Mistr nám opět nabídl další cennou kultivační příležitost – skandinávská pobočka Epoch Times byla vloni v červenci přesunuta z Gothenburgu do Stockholmu. Brzy poté byla formálně založena čínská edice skandinávského Epoch Times. Díky důvěře Mistra a spolupraktikujících jsem byla povýšena na ředitelku skandinávské pobočky. Na této evropské Fa konferenci bych ráda sdílela své zkušenosti a pokrok, ke kterému v nápravě Fa došlo.

Mistrovo přání je mi rozkazem

Když mě poprvé navrhli za koordinátorku, byla jsem zmatená, protože jsem viděla mezi praktikujícími různé složité vztahy, které vyčerpaly mnoho koordinátorů. Bála jsem se, že to zasáhne moji kultivaci, když se do takové situace zapojím. Kromě toho sestává skandinávský Epoch Times ze čtyř zemí: Švédska, Dánska, Norska a Finska. Každá země má svého vlastního místního koordinátora a Asociaci Dafa, což by se velmi složitě řídilo. V té době byl Epoch Times v každé zemi financován z peněžních darů praktikujících. Bylo by těžké náš podnik provozovat jen z prodeje. Také jsem měla ještě svoji práci a rodinné povinnosti a na Dafa práci mi zbývalo jen málo volného času. Se všemi možnými obtížemi jsem nedokázala takovouto zodpovědnost převzít. Ale jako učednici Dafa mi bylo zcela jasné, že pokud nebude nikdo další, kdo by tuto zodpovědnost nesl, bude pro skandinávský Epoch Times těžké se pohnout vpřed.

Uvědomila jsem si, že tyto obavy pramení ze sobectví. Pokud to nezvládnu překonat, bude pro mě těžké vykročit vpřed a rozhodnout se. Náš soucitný Mistr mě skutečně popostrčil dopředu. Ve snu ke mně přišel, hovořil se mnou a pak mě a další učedníky, které jsem znala, vzal, abychom překonali mnohé hory a prošli mnoha ulicemi. Následovali jsme Mistra a hledali vnímající bytosti, které je třeba zachránit. Po probuzení jsem začala plakat a srdce jsem měla, jako kdybych dostala elektrický šok. V tom okamžiku jsem si uvědomila, že to, co mám udělat, si vyžaduje náprava Fa. Od té doby jsem už neuvažovala o tom, zda budu mít dost schopností na překonání překážek a už jsem moc nemyslela na výsledky.

Někteří klíčoví koordinátoři na ředitelství Epoch Times hodně trpěli jak v osobním, tak rodinném životě a každý den tvrdě pracovali, aby mohli koordinovat různé pobočky po celém světě. Objem jejich práce byl hodně velký. To mě dojalo. Proč jsem se i já nedokázala zbavit sobeckosti a vzít na sebe o trochu víc zodpovědnosti?

A tak jsem tedy přijala povýšení na ředitelku skandinávských Epoch Times. Spolupraktikující mě povzbudili a podporovali mě spravedlivými myšlenkami. Měli jsme společný cíl: Propracovat se k lepším a ještě lepším novinám a zachránit víc vnímajících bytostí. Také jsem si uvědomila, že toto je moje zodpovědnost. Mistrovo přání je pro jeho učedníky příkazem. Učedníci Dafa by měli spolupracovat bezpodmínečně. Mistr nám vždy dává to nejlepší.

Prodej reklamy sděluje pravdu a zachraňuje lidi

Začala jsem se od nuly učit, jak vést kancelář a dosáhla poměrně schopné úrovně. Během tohoto procesu došlo k mnoha příležitostem se zocelit a zlepšit si charakter. Uvědomila jsem si, že bychom se měli učit od Mistra, jak on pracuje na Shen Yun a podle toho řídit Epoch Times, s cílem stát se největšími novinami na světě. Pokud je naše cesta spravedlivá, naše budoucnost bude jasnější a jasnější.

Naše kancelář by měla být vedena tak, že to bude sled dobrých událostí, které navodí další dobré výsledky. Noviny financované dary praktikujících nebudou mít mocnou ctnost. Tato záležitost byla pro učedníky ve skandinávských zemích tou největší výzvou, ale dobře vést podnik nikdy není práce na jeden den. Ve Skandinávii jsou poměrně malé komunity Číňanů, navíc mají tyto čtyři státy různý jazyk i měnu, což činí osobní koordinaci i management složitějším. Náš tým se musel velice rychle zlepšit v kultivaci jako celek, abychom našich cílů dosáhli.

Abychom posílili prodej novin, přišli jsme s jednotným marketingovým plánem v souladu s redakčním plánem novin. Abychom navýšili náklad a rozšířili svůj vliv do místních čínských komunit, zřídili jsme dvacet jedna výdejních míst ve Stockholmu, včetně šesti supermarketů, kde si lidé mohli výtisky brát. Během tohoto procesu jsme se prolomili uvažováním, že není dost času, nemáme jazykovou vybavenost a profesionální zkušenosti. S podporou poboček v Nizozemí a Belgii jsme zavedli společnou verzi a vložili jsme dovnitř skandinávskou barevnou reklamní stránku.

Pak došlo k průlomu v marketingu v Dánsku, Finsku a Švédsku, kde poskočily objednávky na reklamu na barevné první stránce i na černobílých stránkách. Trh se nám slibně otevíral a výrazně nám narostly příjmy. O víc než šest měsíců později začal Epoch Times ve Švédsku fungovat normálně bez financování od praktikujících.

Bylo jasné, že je to výsledek týmové spolupráce. Ve skutečnosti všechno uspořádal Mistr, který nás povzbudil, abychom do toho šli.

Tak, jak se píše v Hong Yin:

„Ak spravodlivé myšlienky žiaka stačia,
Majster silu má, prevrátiť môže nebesá.“

(Hong Yin II, Milosť Učiteľa ku žiakovi)

Vždy, když jsem posílala klientovi fakturu, cítila jsem vysilující úsilí našeho prodejního týmu, cítila jsem radost ze zachraňování vnímajících bytostí a také, že naše spolupráce jde správným směrem.

Praktikující, kteří z Epoch Times odešli, se znovu vrátili. Náš redakční tým spolupracoval stále lépe. Když jeden praktikující neměl čas napsat nějaký článek, druhý praktikující to udělal za něj. Když nám utekl rozhovor k určité události, druzí o ní zvládli napsat článek, aby to napravili. Mezitím se k nám do návrhářského týmu přidali i nově vyškolení praktikující. Celkově vzato pracují všichni praktikující společně, aby se noviny zlepšily, snaží se ze sebe vydat to nejlepší a jeden s druhým spolupracovat.

Když jsem viděla, kolik praktikujících se novinám věnuje, byla jsem dojata. Pouze Fa a Mistr mohou ze zdánlivě obyčejných učedníků udělat svaté bytosti. Proces koordinace byl ve skutečnosti procesem kultivace, procesem víry ve spolupraktikující a jejich bezvýhradné podpory. Jako koordinátorka, kdykoliv jsem viděla spolupraktikující, jak vyvíjejí tolik úsilí, kdykoliv jsem byla svědkem jejich zářných a dobrých stránek, vážila jsem si každého praktikujícího v Epoch Times víc a víc, a také jsem cítila Mistrovo milosrdenství a hloubku Fa.

Pevná kultivace v koordinačních pracích

Během roku koordinační práce jsem získala pocit, že koordinátor by měl věnovat víc úsilí, převzít víc zodpovědnosti, přemýšlet o nekonečných věcech a v mysli plánovat. Nemáme ve skutečnosti považovat všechno za vynikající kultivační příležitosti, které nám Mistr nabízí? V procesu splácení a snášení nám Mistr pomáhá rozšířit své schopnosti.

Půl roku předtím, než do Švédska přijel Shen Yun, jsme se zaměřili na jeho propagaci. Byla jsem zodpovědná za kuchyni a práci v divadelní kantýně. Neměla jsem ani čas na týdenní schůzky Epoch Times, natožpak věnovat čas prodeji. Proto jsem si v tomto období dokázala udržet pouze pár dlouhodobých smluv u našich starých zákazníků. Po Shen Yun jsem dostala fakturu na tisk skandinávských Epoch Times za půl roku. Kromě Švédska si ostatní severské země nevedly dobře v prodeji a já jsem byla smutná a plakala. Měla jsem pocit, že nedokážu dostát Mistrově důvěře a důležitosti povinností koordinátora. Pokud se jen trochu odkloníme od Fa, staré síly do nás budou s různými výmluvami zasahovat. Například někteří schopní praktikující museli pracovat, aby se uživili, zatímco někteří další nás opustili, protože se cítili pod příliš velkým tlakem. Za našimi špatnými prodejními výsledky stály nejrůznější důvody. Tváří v tvář této situaci jsem byla velmi znepokojena. Uvědomila jsem si, že by staré síly do nás neměly zasahovat a že za tímto složitým jevem je něco sestaveného starými silami a zlem. Měli bychom je popřít svými čistými spravedlivými myšlenkami.

Na letošní konferenci v New Yorku zvedlo ředitelství Epoch Times laťku pro každou pobočku a určilo, abychom se zbavili sponzorství, vykročili ke standardnímu stavu, profesionálnímu managementu a školení zaměstnanců pracujících na plný úvazek.

Strávila jsem spoustu času a energie výměnou nápadů s koordinátory z různých zemí. Přála jsem si, aby se také tři další země mohly přidat ke Švédsku a utvořit ze skandinávských Epoch Times jedno tělo a aby koordinátoři a prodejci věnovali víc pozornosti trhu. Pokud se spojíme jako jedno tělo a budeme se dobře starat o trh v každé zemi, pak naše čtyři skandinávské státy zvládnou utvořit opravdové jedno tělo. Toto je to, co Mistr chce.

Mistr řekl:

„Pri akomkoľvek projekte alebo akejkoľvek úlohe, ak sa rozhodnete nerobiť to, potom to nerobte; ak sa rozhodnete robiť to, potom to rozhodne musíte robiť dobre a doviesť to až do konca. Ak to bude inak, ako sa ten čas, čo ste premrhali, zapíše do kroniky histórie? Ak sa niečo nedotiahne do konca, ráta sa to ako nezdar. Neznamená to, že mocnú cnosť si vybudujete iba ak určitú úlohu dovediete k úspechu na základe vašich myšlienok. Namiesto toho sa za kultivačný proces počíta, aké máte myšlienky pri spolupráci a ako sa pri spolupráci správate.“ (Vyučovanie Fa na Fa konferencii v New Yorku, Manhattan, 5. 9. 2010)

Uvědomila jsem si, že je na čase se zlepšit. Potřebovala jsem se zbavit ega, rozšířit své schopnosti, být soucitná ke spolupraktikujícím, dívat se na jejich dobré stránky a zkoumat sama sebe při rozpoznávání slabých stránek u druhých. Začala jsem s praktikujícími kolem sebe hovořit. Jeden praktikující poukázal na moje pracovní metody a přístup. Můj šéf by byl se mnou velmi spokojený, ale členové týmu byli zrovna jako figurky plně v mých rukou. Uvažovat z pohledu druhých lidí mi ve skutečnosti umožnilo pochopit to, co jsem nikdy předtím nezažila. Vždy jsem se chovala podle svého a zřídkakdy myslela na druhé. Někdy jsem byla velmi úzkostlivá, mluvila rychle a mnozí lidé to nedokázali přijmout. Pochopila jsem, že moje mysl se skrze práci koordinátorky zdokonalila a také narostla moje moudrost.

Pokud chceme dobře koordinovat své spolupraktikující, klíčem je kultivovat se sami dobře. Při hlubším bádání ve svých myšlenkách jsem v sobě našla za dobu své práce koordinátorky sobeckost. Například zatímco jsem povzbuzovala a byla přístupná ke všem spolupraktikujícím, myslela jsem na ustanovení své mocné ctnosti. Jako učednice Dafa jsem pochopila, že musím vystoupit z povahy starého vesmíru, kdy se starám pouze o sebe a že musím dosáhnout měřítka nového vesmíru, tedy nebýt sobecká. Zatímco jsem si tohle uvědomila, ostatní praktikující mi pomáhali stát se lepší manažerkou a učili mě vždy dávat potřeby druhých na první místo.

Každý praktikující musí mít svou vlastní cestu a ať už je rovná nebo hrbolatá, je to vše způsobeno z nějakého důvodu a příčiny. Naši koordinátoři musejí chápat stav praktikujících, jejich situaci, cestu a všichni k sobě musejí mít vzájemnou toleranci. Často jsem si připomínala, že nesmím při starosti o celý tým zanedbávat svou vlastní kultivaci. Když vidím, jak každý tak tvrdě pracuje, aby se v kultivaci zlepšil, už necítím zodpovědnost z toho, že jsem koordinátorkou, jako břemeno a už na každého netlačím. Místo toho se snažím každému praktikujícímu pomoci zmaximalizovat jeho potenciál. Podle mě je velmi důležité chápat každého člena týmu a pracovat s nimi na přežití těch nejtěžších situací.

Epoch Times se stane nejlepším médiem na světě a my všichni chápeme, jaké štěstí máme, že tu můžeme pracovat. Teď se kultivujeme v období nápravy Fa a zachraňujeme vnímající bytosti prací v Epoch Times pod Mistrovým vedením. Bude spousta věcí, které budeme muset překonat. Chápu to tak, že cesta tam vpředu není hladká, ale mě nic nezastaví. Mistrovo obrovské snášení nám cestu prodloužilo. Žádná z příležitostí se už nebude opakovat. Kéž si této šance vážíme. Přání našeho Mistra je pro mě bezpodmínečným rozkazem.

Děkuji, Mistře! Děkuji vám, spolupraktikující!


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.