Mé pochopení okamžité odplaty

Od praktikujícího Falun Dafa v Číně

(Clearwisdom.net) Naprosto souhlasím s názorem, který byl uveřejněn na anglických webových stránkách http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/21/89732.html v článku nazvaném 'Immediate Retribution in This Lifetime Occurrences on a Large Scale Are an Important Step toward Ending the Persecution". Autorem příspěvku je spolu-praktikující. Rád bych – nicméně – přidal určitá pochopení, která jsem v tomto ohledu získal.

Mnozí praktikující mají výhrady k tomu, aby se zaměřovali na to, že konkrétní lidi stihne odplata. Je to proto, že se domnívají, že je to jistý druh trestu určený zločincům. Protože kultivující je stále v bludišti, propletené vztahy mezi příčinou a následkem mezi lidmi zůstávají tajemstvím. Myslí si, že jestliže někoho potrestáme z vlastní vůle či iniciativy, bude to v rozporu s učením Fa. Takové porozumění během období osobní kultivace není nesprávné; během období nápravy Zákona ale není v souladu s učením Fa.

Za prvé, Mistr neuznává pronásledování. A tak učedníci období nápravy Zákona by vůbec neměli být pronásledováni. Staré, zlé síly nejsou hodny, aby zkoušely praktikující. Dokonce i když se vymlouvají na karmickou odplatu vyplývající z různých předchozích životů a na vztah příčiny a následku, přijmout to nelze. Každá forma pronásledování je tedy hřích, velký hřích. Kromě toho všichni ti, kteří se podílejí na pronásledování, porušují nebeský zákon nového vesmíru, a proto by měli být potrestáni podle pravidel nového vesmíru.

Za druhé, to, že je zločinec potrestán, není vůbec špatná věc. Malý trest je pro něj varováním. Přísný trest je způsob, jak zločinci umožnit nápravu. Jestliže zločinec zemře následkem okamžité odplaty, je to proto, že jeho hříchy jsou příliš velké. Neboli – to co si zasel, musí také sklidit. Je to z toho důvodu, že všechno se měří nebeskými zákony. Kromě toho bytosti, které mají být spaseny, to uvidí. Z tohoto úhlu pohledu člověk, který zakusil odplatu v tomto životě, by následkem toho mohl být spasen.

Nakonec, když vysíláme spravedlivé myšlenky a zaměřujeme se na konkrétního člověka (pokud ho ze srdce nenávidíme či se mu nemstíme a neuvádíme konkrétně, jaký druh trestu ho stihne), zločinec bude potrestán podle svých zásluh. Jestliže účelem je, aby se zachránilo více lidí, pak chceme, aby zločinec zažil okamžitou odplatu – a nebudeme čekat až do poslední fáze, tak jak to naplánovaly staré síly. To je způsob nepotvrzení starých sil. Kromě toho je to v souladu s Dafa principy.

Tak tomu osobně rozumím. V případě nějakých nepatřičností ocením, když spolu-praktikující na ně poukáží.

Čínská verze je dostupná na: http://www.minghui.org/mh/articles/2007/9/15/162690.html
Zdroj: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2007/9/29/90023p.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.