Odstranění strachu

Od jedné praktikující Falun Gongu z Číny

(Minghui.de) Získala jsem Fa v roce 1997. Protože jsem po začátku pronásledování šla do Pekingu, abych potvrzovala Fa, byla jsem zatčena zlými policisty. Na základě obtěžování ze strany mé rodiny, firmy, bydliště a policie se u mne vyvinul strach. Mistr v „Zhuan Falun“ objasňuje princip, že duch a hmota jedno jsou. Všimla jsem si, že se u mne časem pořád hromadila hmota strachu v jiných dimenzích a já jsem své lidské názory neodstranila, takže všechno toto vytvářelo překážku v podobě krunýře kolem mého těla. Proto jsem nemohla ovládat samu sebe. Přestože jsem se v té době pravidelně učila Fa, nemohla jsem ten stav strachu prolomit.

V listopadu 2005 otevřel milosrdný Mistr třetí oko mému dítěti. Mé dítě vidělo svým třetím okem, že když běžný člověk chtěl něco říci, letěla k němu z jiné dimenze černá koule. Na té kouli bylo mnoho nápisů. Když ta koule dorostla do velikosti hlavy člověka, okamžitě se dostala do mozku toho člověka. Potom ten člověk mluvil jen to, co stálo na té kouli.

Poznala jsem, že běžní lidé jsou velmi silně ovládáni starými silami. To, že my jsme ovládáni běžnými lidmi a tím vzniká strach, je způsobováno mezerami v našich myšlenkách a v našem konání. Staré síly ovládají běžné lidi, aby nám, učedníkům Dafa, škodily. Pokud se v tomto momentě chováme podle Fa, můžeme aranžmá starých sil setřást. V jiném případě se nelišíme od běžných lidí a také nejdeme cestou, kterou pro nás naaranžoval Mistr. Dokonce tím negativně ovlivňujeme Fa. Není to tak, že všichni běžní lidé jdou cestou, kterou naaranžovaly staré síly? Běžní lidé opravdu nemají jasno. Když jeden člověk o něčem mluví, opravdu neví, proč to říká. To je velmi smutné.

Mé dítě vidělo svým třetím okem, že ta zkultivovaná, neboli božská strana spolupraktikujících je při vysílání spravedlivých myšlenek velmi vznešená a svatá. Někteří mají podobu Buddhy, někteří Bódhisattvy. Jejich rozličné zbraně Fa vysílají kultivační energii v různých formách. Ničí mnoho zbylých černých přisluhovačů.

Správně. Měli bychom vysílat spravedlivé myšlenky každou hodinu. Když nám Mistr dal tak mocnou schopnost, měli bychom dokázat, že jsme hodni Mistrovy důvěry v nás a požadavků nápravy Fa. Začala jsem vysílat každou hodinu spravedlivé myšlenky (od šesti hodin ráno do dvanácti hodin poledne). Takto jsem vysílala spravedlivé myšlenky po dva měsíce. Divila jsem se, jak se mé myšlenky staly jasnými a zřetelnými. Když jsem se učila Fa, byla jsem schopná plně se soustředit, a bylo to, jako kdyby se Fa ihned vlévalo do mé hlavy. Mívala jsem při učení Fa pořád prázdnou hlavu a nebyla jsem schopná pochopit jasně a zřetelně principy Fa. Pomyslela jsem si, že neustálým vysíláním spravedlivých myšlenek mohlo být z mé hlavy odstraněno mnoho špatných věcí, jako jsou lidské názory a pocity. Právě tyto špatné věci mi byly vnucovány starými silami. Právě ony mne rušily, takže jsem se nemohla soustředěně učit Fa.

Kromě toho jsem po tu dobu dvou měsíců, kdy jsem vysílala každou hodinu, získala jasné poznatky o tom, proč bych se měla očišťovat a odstraňovat temné přisluhovače a prohnilé démony v jiných dimenzích. Mistr vysvětlil: „Když si v nanejvýš mikroskopickém prohlédnete ty látky, které tvoří tyto připoutanosti v mysli, co to je? Jsou to hory, obrovské hory, jsou to pevné skály, jako žula. (…) Můžeš-li si upevňovat své spravedlivé myšlenky, můžeš-li své připoutanosti odstraňovat, budu ti je kousek po kousku odstraňovat. Kolik můžeš ty zvládnout, tolik ti já odeberu a odstraním.“ („Vyučování Fa na konferenci v Chicagu 2004“ z 23.5.2004) „Vy jste už poznali princip Fa vzájemné podpory a vzájemného potlačování. Když není strach, už neexistuje ani ten faktor, který tě udržuje v obavách.“ („Odstranit poslední připoutanost“ z „Podstata dalšího pokroku II“ z 12.8.2000)

Poznala jsem, že když látky, jako je například strach, a látky, ke kterým mám připoutání, ve svých myšlenkách neustále vytěsňuji, Mistr mi je také neustále odstraňuje. Když jsou všechny tyto látky odstraněny, budou se naše myšlenky nacházet v nečinném stavu, neboli ve stavu bez lidských názorů a pocitů. Potom už nás nebude více omezovat princip Fa starého vesmíru, princip vzájemného podporování a potlačování. Protože tento princip může omezovat jen „Jeho“ stav. Najednou se mi vyjasnilo. Když zachraňujeme všechny bytosti ve stavu nečinnosti, pak prorážíme aranžmá starých sil. Současně setřásáme „lidské principy (…), které byly po tisíciletí vtlačovány do vašich kostí“ („Bdělá slova“ z „Podstata dalšího pokroku I“ z 10.9.1996) a všechny lidské názory a pocity. V tom momentě jsme také vykročili z principu Fa vzájemného podporování a potlačování starého vesmíru. Pak už nás staré síly nemohou omezovat, jinak by musely také spadnout dolů.

Dokud se kultivujeme ve Fa, dokud „(…) kultivujeme srdce, přemáháme žádostivost, odstraňujeme připoutání, (…)“ („Kdo říká, zanechat srdce běžného člověka“ z „Hong Yin I“ z 9.8.1998) a považujeme to za podstatné, a pokud se v každém momentě chováme podle požadavků Fa, jsme už bytostmi nového vesmíru, bytostmi bez egoismu, které setřásly aranžmá starých sil a které už nejsou omezovány principem Fa vzájemného podporování a potlačování.

Pozorovala jsem každou svou myšlenku. Když jsem si všimla, že se objevuje v mých myšlenkách strach, zahnala jsem je, tak silně, jak jsem jen mohla. Pomyslela jsem si: „Strach je jen aranžmá starých sil. On není mnou. Dokud své lidské připoutání odkládám, nebude už tato látka dál existovat.“ Tímto způsobem jsem ho pořád objevovala a pořád zaháněla, dokud jsem ho úplně nevykopala a neodstranila. Poznat Tao je opravdu velmi důležité! Pouze když má člověk ve Fa jasné poznání, teprve tehdy může odstraňovat s odkazem Fa špatné látky. Pochopila jsem to jako „Fa ve Fa“. Poté, co jsem si prožila svůj velice bolestivý proces, jsem se jednoho dne cítila najednou velmi lehce a neobyčejně, jako kdybych se proměnila v jiného člověka. V tom okamžiku jsem měla jen jednu jedinou spravedlivou myšlenku, totiž zachraňovat lidi. Ostatní lidské myšlenky úplně zmizely. Všimla jsem si, že od toho okamžiku mohu sama sebe kontrolovat, opravdu řídit své myšlenky a činnosti. Proto jsem věřila, že to pravé Já na cestě potvrzování Fa zachraňování všech bytostí může pokračovat určitě čím dál lépe.

Od té doby, co mé dítě jednou vidělo něco svým třetím okem, věřila jsem čím dál pevněji, že je velice důležité „rozpoznat Fa ve Fa“. V oné době se u mne zase objevil strach, když jsem převzala jeden konkrétní projekt. Nemohla jsem díky strachu dojít ke klidu. Potom mi mé dítě řeklo: „Existuje šestnáct černých přisluhovačů ve tvé dimenzi.“ To mě šokovalo a okamžitě jsem začala vysílat spravedlivé myšlenky. Poté mi mé dítě řeklo: „Devět černých přisluhovačů už je zničeno. Jakou máš myšlenku?“ Odpověděla jsem: „Strach.“ Mé dítě řeklo: „Strach vypadá v jiných dimenzích jako kus hnijícího masa. Velmi se černým přisluhovačům líbí. Právě on ty černé přisluhovače přivedl. Neměla bys mít v žádném případě strach. Tvoje připoutanost ty černé přisluhovače vyvolala.“ Dále moje dítě řeklo: „Tvoje dobře zkultivovaná část je velmi velká a vznešená. Když nemáš žádnou myšlenku, kdo tebou může ještě pohnout?“ Pochopila jsem. Právě moje lidská připoutanost tuto situaci vyvolala. Mé dítě ještě řeklo: „Nejde to, abys jen vysílala spravedlivé myšlenky. Ty musíš každou připoutanost bezpodmínečně odložit.“ Ihned jsem si vzpomněla na vyučování Fa Mistrem a pokusila jsem se odložit svou připoutanost. Když jsem ji opravdu odstranila, vidělo mé dítě, že zbylí černí přisluhovači se rozpadly na střepy.

Vzpomněla jsem si na jeden princip Fa od Mistra („Čeho se obávat“ z „Hong Yin II“ z 29.2.2004):
„Máš strach
zmocňuje se tě
jakmile myšlenky spravedlivé
zlo se rozpadne (…)“

Cítila jsem, že je Mistr v každém okamžiku se mnou. A já jsem s pomocí Mistra a pod jeho ochranou opravdu zrála. Budu ty tři věci dělat tak dobře, jak to bude možné a budu dobře razit cestu k pravému, opravdovému Já.


Zdroj: http://www.minghui.de/articles/200608/33980p.html
Čínsky: http://minghui.ca/mh/articles/2006/8/1/134504.html

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.