Otevřený dopis Kao Č-šenga soudní porotě ve věci Wan Weni

Vážené dámy, vážení pánové, soudní poroto ve věci Wan Weni, zdravím Vás.

Nejprve mi dovolte vyjádřit svoji úctu k Vám všem.

V okamžiku, kdy jsem se rozhodl Vám napsal tento dopis z Pekingu, bylo to právě šest měsíců, co mi naše vláda nezákonně vzala moji licenci advokáta.

Po celou tuto dobu jsme já, moje žena a naše dvanáctiletá dcera sledováni 24 hodin denně nejméně stovkou policistů, tajných agentů a také členů zločineckých skupin, které používá komunistický režim.

Neustále nás sledují, vyhrožují nám a zastrašují nás, zcela pohrdají rozumem, morálkou, všeobecně přijatými principy, a dokonce zákony a ustanoveními, které vydala sama tato vláda.

Moje advokátní firma je nuceně téměř zavřena. Agenti komunistického režimu nejen zpřetrhali naše spojení a styk s vnějším světem, ale také v uplynulých šesti měsících nezákonně zatkli několik set lidí, kteří mě přišli navštívit. Mnozí z těchto lidí do dnešní doby nejsou nikde k nalezení. I přesto já a moje rodina jsme přece jen „šťastnější“ ve srovnání s paní Wan Weni, která byla obviněna z přestupku, a také ve srovnání s mnohými dalšími praktikujícími Falun Gongu, kteří jsou pronásledováni těmi nejhoršími nelidskými způsoby.

Dámy a pánové porotci, svědčíte a sloužíte nezávislému soudnímu systému USA, Vaše moudrost může odvrátit nespravedlnost. Předpokládám, že paní Wan Weni má výhodu být souzená právním systémem USA a ne tím systémem, který je pod stranickou kontrolou a naplněn hrůzou, „soudním systémem“ kontinentální Číny. Avšak, protože tento soud se dotkl paní Wan Weni, je sám o sobě nespravedlivý.

Věřím v přirozenou spravedlnost soudního systému Vaší země. Každá individuální věc však ukazuje své hluboké příčiny. Jaké psychologické předpoklady ležely v základně činnosti v případě paní Wan Weni, kvůli kterým jí bylo oznámeno obvinění? Co bylo skrytou příčinou toho, že paní Wan Weni vyjádřila své přání, aby pan Bush požádal komunistický režim zastavit pronásledování Falun Gongu?

Jinými slovy, co se děje v Číně, v zemi, která je pod krutou kontrolou Komunistické strany Číny? Jaká je přirozenost té krutosti dějící se v Číně a která přiměla paní Wan Weni vyjádřit naléhavý protest při podobné situaci?

Jaký je rozsah těchto zločinů? Jakou musíme udělat paralelu mezi zvěrstvy, které se dějí v Číně a principy zakládající existenci lidské civilizace? Jak musíme zvážit cenu zastavení vraždění a nezbytnost podpory veřejného pořádku na jednom setkání?

Když neberete do úvahy výchozí situaci, která ovlivnila čin paní Wan Weni, nebo ho dokonce určila, nemůžete zaručit spravedlivý výsledek. Když se to stane, cena soudního práva Vaší země a respektu Vašeho soudního systému utrpí, stejně tak i paní Wan Weni. Je třeba se takovým ztrátám vyhnout.

Paní Wan Weni, jakožto novinářce, je známa etiketa chování v podobných situacích. Je to ta situace, do které každý z Vás porotců, včetně soudce, musí v této věci lépe proniknout. Ona je člověkem, který příkladně zná pravidla chování, věnuje se Falun Gongu a také je normálním člověkem, který ani jednou neporušil literu zákona. Tak proč se rozhodla porušit pravidla a riskovala, že na sebe uvalí nepříjemnosti?

Vážené dámy a vážení pánové porotci, paní Wan Weni se obrátila s prosbou k prezidentu Bushovi a prezidentu Chu, aby zastavili pronásledování Falun Gongu. Vezměte na zřetel výjimečně důležitý motiv, který stojí za touto prostou prosbou. Týká se nelidského zacházení s praktikujícími Falun Gongu v Číně po uplynulých šest let.

Pro plné poznání pravdy o krvavých represích prováděných čínským komunistickým režimem na praktikujících Falun Gongu nelze nevzít do úvahy dvě okolnosti. Za prvé, hrůzy represí převyšují veškeré lidské představy a žádnými slovy nelze vyjádřit tyto krutosti a barbarství. Za druhé, země, které jsou oporou civilizovaného světa, včetně USA, projevily beznaději, strnulost a nedostatek zájmu o krvavé vraždění svobodně věřících čínským komunistickým režimem. Ztráta zájmu způsobuje nejen prodlužování zločinů, které páchá Komunistická strana Číny za bílého dne, ale svědčí i o situaci krajní bezmocnosti moci, při které paní Wan Weni byla donucena narušit novinářský kodex.

Po odhalení koncentračního tábora Su-ťie-tchun, Komunistická strana Číny zesílila genocidu přinejmenším v 36 podobných koncentračních táborech. A tato genocida, v době, kdy diskutujete o tom, jak potrestat doktorku Wan Weni, stále ještě pokračuje.

Kruté pronásledování následovníků Falun Gongu Komunistickou stranou Číny je klíčem k pochopení toho, proč paní Wan Weni zvolila takové chování, nyní hodnocené jako přestupek.

Znalost pravdy o represích (a to je možné pouze částečně) je absolutně nezbytná kvůli Vaší cti, abyste vynesli spravedlivý rozsudek.

Přikládám tři otevřené dopisy, které jsem napsal lídrům Komunistické strany Číny, včetně Chu Ťin-tchaa, založené na mých lokálních vyšetřováních pronásledovaných lidí a jejich zavražděných příbuzných, spolu s vnitřní informací.

Hrůzné, mučitelské a barbarské zločiny popisované v těch třech dopisech - to není dokonce ani vrchol ledovce zlých činů Komunistické strany Číny, trvající po dobu více než šest let, nasměrované na skupinu lidí hodnou následování. Už tato slova mohou vzbudit zcela podložené a objektivní soudní rozhodnutí ve věci paní Wan Weni.

Nehledě na tyto otevřené dopisy napsané mnou lídrům Komunistické strany Číny v otázkách represí proti Falun Gongu, chtěl bych přece jen citovat dvě části z třetího dopisu. Doufám, že každý z vás věnuje pozornost této tragédii a rovněž i nebezpečí zničení lidské civilizace, vycházející z Komunistické strany Číny:

„Můžeme vidět, že moc symbolizovaná číslem 6.10. [míněn je Úřad 610 - poznámka redakce] existuje ve společnosti prostřednictvím takových metod, jako je fyzické a duchovní zabíjení lidí, pouta, řetězy, elektrošoky a ‚tygří lavice‘. Přirozenost této moci se ničím neliší od té, jakou má tlupa zločinců.“

„Tato moc pokračuje ve vysmívání se našim matkám, sestrám, dětem, celému národu. Pánové Chu a Wen, jako vysoce postavení představitelé našeho národa dnes a zvláště jako lidé, kteří jsou považováni většinou národa za poctivé a čestné, měli byste nás chápat na naší úrovni.“

V tomto okamžiku, s chvějícím se srdcem a chvějícím se perem, popisuji tragickou skutečnost těch, kteří byli podvrženi represím v průběhu posledních šesti let. Uprostřed reálných případů neuvěřitelné krutosti, uprostřed faktů o nelidském mučení svých občanů vládou, nejvíce amorálními a duší otřásající je hnusná, ale ne málo, nýbrž naopak, značně rozšířená praktika poškozování ženských genitálií elektrošoky příslušníky Úřadu 610 a policií.

V době celého období pronásledování byly sexuálnímu zneuctívání v nejvulgárnější formě podrobovány genitálie a prsa žen a také genitálie mužů. Téměř všichni ti, kteří byli podrobeni mučení, ať to byl muž, nebo žena, byli nejprve svlečeni do naha.

Žádný jazyk nebo slova by nedokázala popsat nebo rekonstruovat vulgárnost a amorálnost naší vlády v této věci. Kdo, jestliže v něm teče teplá krev, si může dovolit zůstat lhostejným, když se setká s takovou hořkou pravdou?

Vážení porotci, když bez zaujatosti pochopíte celou pravdu o tomto nelidském pronásledování praktikujících Falun Gongu za těchto šest let Komunistickou stranou Číny, přijdete k závěru, že paní Wan Weni je hrdinou naší soudobé společnosti, její chrabrost a mravnost představují triumf dobroty a humánnosti, zosobňuje naději a světlou budoucnost lidstva. Její chování není takové, aby ji prokurátor obvinil, že její přestupek přináší společnosti škodu.

Druhý strašný fenomén, který musím vzpomenout, a který není odhalen v mém třetím dopise, je absolutní kontrola Komunistické strany Číny nad hromadnými sdělovacími prostředky, aby mohla pomlouvat Falun Gong v širokém měřítku. Komunistická strana Číny zakazuje hromadným sdělovacím prostředkům dokonce se jen zmínit o nelidských okolnostech, ve kterých se nacházejí praktikující Falun Gongu.

Nedávné incidenty odebírání orgánů ve velkém měřítku, které byly prováděny v koncentračním táboře Su-ťie-tchun živým následovníkům Falun Gongu, jejichž těla byla následně spalována, byly odhaleny lidmi, kteří se osobně setkali nebo pozorovali tyto zločiny, což je také potvrzeno doplňujícími důkazy. Těchto zločinů je více než dostatek na to, aby bylo předloženo Komunistické straně Číny obvinění ze „zločinů proti lidskosti“ a z „genocidy“.

Nehledě na to, že fakta o těchto zločinech jsou již odhalena, s mnohem větší bolestí pozorujeme jiné, neméně děsivé porušení zákona, apatii a pasivní přihlížení určité části společnosti, zahrnující i vládu USA, ve vztahu k těmto nelidským porušováním práv.

Spoutaný lačností a krátkodobou ekonomickou výhodou, člověk degraduje na lhostejnost k humánnosti, mravnosti a civilizovanosti - faktorům určující budoucnost lidstva.

Potlačování plné zloby ze strany čínské vlády, se kterým se setkali praktikující Falun Gongu a doktorka Wan Weni, se nachází za hranicemi lidských představ. Tito lidé nahlas říkají pravdu celému světu, v průběhu více jak šesti let, ale do současnosti jejich výzvy neprorazily skrze silnou vrstvu lhostejnosti a chladu, kterou se mezinárodní společenství samo obklopuje.

Po odhalení pracovního tábora Su-ťie-tchun, čínský komunistický režim zesílil genocidu přinejmenším ve 36 podobných koncentračních táborech. A tato genocida v tuto dobu, kdy diskutujete o tom, jak potrestat doktorku Wan Weni, stále ještě pokračuje.

To je ta duši nejvíce rozdírající scéna v lidské historii. Když se lídři USA a Číny setkávají, snaží se udělat dobrosrdečný a příznivý dojem a předvést své vysoké postavení. Avšak když porovnáme cenu takového setkání s obrazem ukončení pokračující nelidskosti, všichni víme co je nejdůležitější.

Je to zvláště tento režim Komunistické strany Číny, vedený panem Chu Ťin-tchaem, který vykonává „zločiny proti lidskosti“ a „genocidu“, které doktorka Wan Weni prosila zastavit.

Necitelný čin vlády USA nejen povzbuzuje režim Komunistické strany Číny k pokračování ve zločinech, ale také nenechává doktorce Wan Weni jiný výběr, kromě toho, jak připomenout lidem takovou citlivou situaci: „Svět nemůže dále zůstávat neúčastným.“ To je prohlášení, které prezident Bush a americká vláda musí vyjádřit s maximální rozhodností.

Dnes jsou světové hromadné sdělovací prostředky a občané Číny nadšeni činem paní Wan Weni a zářící svatozáří humanity kolem ní. Soudní systém USA musí být nezávislý na všech postranních činnostech a vlivech, ale nemůže být zbavený všeobecných lidských hodnot. Okamžik, kdy bude paní Wan Weni uznána vinou, bude okamžikem, kdy historie soudnictví porodí monstrum, které nebude mít nic společného s principy lidské civilizace.

Děkuji Vám za Vaši pozornost.

Kao Č'-šeng, ze svého domu v Číně, obklopený tajnými agenty, 29. dubna 2006
[zápis na základě telefonátu]

Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.