Kao-jaovo pojetí devíti ctností

Konfucius řekl: „Když byl Šun císařem, vybral si Kao-jaa na velmi důležitý post a špatní lidé zůstali daleko vzadu.“ (Sebrané spisy Konfuciovy, Vévoda Wen z Tchengu, I. část) Podle historických knih byl Kao-jao v době vlády císaře Šuna vedoucím justiční správy. Pečlivě a spravedlivě zastupoval zákon. Díky tomu nebyl nikdo nespravedlivě odsouzen. Kao-jao kladl velký důraz na osvětu a výchovu a uvedl do života pravidla pro ceremonie a hudbu.

Kao-jao se narodil v Kao Čchengu (město Liou-an, provincie An-chuej). Byl úředníkem a měl na starost soudnictví. Společně s císaři Jaem, Šunem a Jüem je považován za jednoho ze „čtyř mudrců staré Číny“. Kao-jao věřil, že všechno na zemi bylo stvořeno nebem a lidem byly dány charakterové vlastnosti dobrota a ctnost. Proto musejí lidé následovat uspořádání nebes. Posvátnou úlohou lidstva je udržovat si charakterové vlastnosti dobroty a milosrdenství. Chápal zákony nebes takto: „Nebe pozná dobrotivé a ctnostné lidi. Nebe potrestá viníky. Moudří lidé řídí své chování podle devíti ctností.“

Kao-jaovo pojetí devíti ctností obsahuje následující charakterové vlastnosti: velkorysost a rozvážnost, skromnost a obezřetnost, poctivost a shovívavost, řešit věci s dobrou náladou a vlastním názorem, být schopný a opatrný, být přímý a cílevědomý, být silný a spravedlivý, být ochoten vyslechnout názor ostatních, být svědomitý a nestydět se za svůj původ.

Kao-jao také radil císaři Jüovi jakou strategii má zvolit k vedení země: císař by měl být na sebe při své osobní kultivaci přísný, neboť je považován za vzor, a tak ho bude jeho lid následovat a respektovat. Nebude-li císař vládnout dobře a spravedlivě, nebudou se lidé držet zákona a daných pravidel, a to ani tehdy, když budou sami vlastnit půdu. Císař si musí umět vybrat své ministry a úředníky. Tato místa musejí být obsazena správnými lidmi a pak mohou dobře sloužit lidem. Císař by měl svůj lid respektovat a starat se o jeho bezpečnost a blahobyt. Stabilita a blahobyt lidu odrážejí dobrotu císařovu.

Čínská verze: http://minghui.ca/mh/articles/2009/5/31/201867.html
Anglická verze: http://www.clearwisdom.net/emh/articles/2009/6/19/108406.html
Německá verze: http://www.minghui.de/data/article/533/a53394.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.