Německo/Berlín: V Berlíně úspěšně proběhla Evropská Fa konference výměny zkušeností

Von Rozanna

16. listopadu 2008 se v hlavním městě Německa, v hotelu Maritim, konala Evropská Fa konference výměny zkušeností 2008. Této konference se zúčastnilo více než 900 praktikujících Falun Dafa z celé Evropy.

 
Konferenční sál

Přesně před deseti lety se konala Evropská Fa konference výměny zkušeností také v Německu a Mistr na ní osobně vyučoval Zákon a také odpovídal na otázky svých žáků. Tato Fa konference se konala 30. a 31. května 1998 ve Frankfurtu. Mistr tenkrát učil své žáky, jak jít po cestě kultivace. Od té doby až do dnešního dne kultivující nasbírali četné hluboké zkušenosti a získali porozumění, které se odrazilo i v šestnácti přednesených zkušenostech. Tyto zkušenosti přispěly k hlubšímu pochopení současných požadavků v procesu nápravy Zákona a také ukázaly dosud neodstraněné mezery v osobní kultivaci žáků i nedostatky v jejich spolupráci.

Praktikující přednášejí své příspěvky

Za největší současný požadavek v procesu nápravy Zákona označili mnozí přednášející „bezpodmínečnou spolupráci praktikujících“. Tato spolupráce je také bezpodmínečně nutná k tomu, aby představení „Divine Performing Arts World Tour 2009“ v Evropě bylo všude úspěšné.

Paní B. ze Švédska hovořila o tom, jak jí připoutanost k aroganci bránila v dobré spolupráci s ostatními praktikujícími. Odhalit vlastní aroganci - to byl její první krok v kultivaci. Druhým krokem byla přeměna arogance na soucit. V tomto procesu poznala, že Mistr se nedívá na naše připoutání, ale dívá se na naše srdce, se kterým chceme zachraňovat vnímající bytosti. Nyní se paní B. snaží konfliktům se svými spolupraktikujícími čelit. Ale snaží se i dívat na srdce některých koordinátorů a praktikujících, kteří mají připoutání k aroganci. Jde především o to, jaké mají srdce pro záchranu vnímajících bytostí. A tak se paní B. ptá i sama sebe, jak dalece její vlastní činy podporují spolupráci mezi spolupraktikujícími.

Pan M. získal při organizování představení „Divine Performing Arts“ v Belgii pochopení, že úspěch tohoto představení přímo souvisí se spoluprácí praktikujících jako jednoho těla. Toto představení je přímo řízeno Mistrem, a proto nemůže být v žádném případě narušováno. K různému rušivému zasahování však může docházet díky špatné spolupráci praktikujících. Takže požadavek na bezpodmínečnou spolupráci praktikujících je dle jeho pochopení v tomto roce dokonce ještě větší, než byl v loňském roce. Tento požadavek obnáší především to, abychom měli vůči ostatním praktikujícím stále laskavé srdce plné pochopení. A problémy, které se při tom vyskytnou, slouží pak k tomu, aby praktikující získali poznání o principech Zákona a mohli se zvýšit.

V Holandsku prožil pan T. přípravy pro představení „Divine Performing Arts“ jako proces, při kterém byla každá myšlenka a každý čin testem.

Na Slovensku praktikující poznali, že při prezentaci představení „Divine Performing Arts“ by měla být přímo zastoupena Asociace Falun Gong, která jako pořadatel vloží svou plnou důvěru v Mistra i v současný stav nápravy Zákona. Pan M. ze Slovenska sdělil, že po tomto poznání se zapojilo mnohem více praktikujících a společně se podíleli na úkolech. Dokonce jedna rozhlasová stanice nabídla svou pomoc a podpořila představení prostřednictvím neplacené reklamní kampaně. Lístky se nakonec podařilo prodat během tří týdnů.

Ostatní praktikující hovořili o svých cestách kultivace i o svých zkušenostech, například, jak je dnes velmi důležité přesvědčovat Číňany z pevninské Číny, aby vystoupili z Komunistické strany Číny.

Paní P. ze Švýcarska objasňuje již tři roky na turisticky zajímavých místech ve Švýcarsku čínským turistům pravé skutečnosti o Falun Dafa a také jim říká, aby vystoupili z Komunistické strany Číny. Od května do srpna letošního roku se jí podařilo přemluvit 1 111 lidí, včetně tajemníků strany, VIP s osobními strážci, policistů činných v úřadu pro veřejnou bezpečnost, a dokonce i včetně zaměstnanců „úřadu 610“. Jejím největším poznáním je, že na základě svých silných spravedlivých myšlenek může zachraňovat čím dál více lidí.

Pan F. z Německa naproti tomu hlavně využívá techniku, a to v podobě přístroje jako nástroje Zákona. Díky němu objasňuje Číňanům v pevninské Číně pravdu o pronásledování a také nutnost, aby vystoupili z Komunistické strany Číny. Tento přístroj automaticky posílá telefonní hovory do pevninské Číny. Ve spolupráci s ostatními praktikujícími byly tyto přístroje instalovány téměř v každé zemi. A aby bylo vše v pořádku a přístroje fungovaly tak, jak mají, pomáhá pan F. každý den s technickými problémy on-line po práci z domova. „Ale technický stav přístrojů souvisí také se stavem osobní kultivace a se spravedlivými myšlenkami,“ řekl pan F. V této době pochopil do hloubky princip, že kultivace závisí na jedinci a kultivační energie závisí na Mistrovi. Často v noci spí jen jednu nebo dvě hodiny a každou hodinu sleduje, jestli přístroje správně fungují.

Další čínský praktikující zvolil pro svůj příspěvek název „V průběhu kultivace nelitovat ničeho“. Hovořil o tom, jak byl vězněn v pracovních táborech. Jeho poznání je takové, že když naše spravedlivé myšlenky nejsou čisté a dostatečně silné, nemohou dosáhnout správného výsledku pro nápravu Zákona, protože Zákon nepůsobí. Ale jeho nejhlubší zkušeností je poznání, že aktivity proti pronásledování musejí být v souladu se zákony běžných lidí.

Vedle dlouholetých praktikujících přednesli své zkušenosti i někteří noví praktikující. Hovořili o překonávání základních připoutaností, které jim bránily v nasazení při záchraně vnímajících bytostí.

Paní L. z Belgie například poznala, že její největší připoutaností je strach, který je egoistický a bezcitný. To poznání jí pomohlo k překonání této připoutanosti. Když se jí podařilo strachu zbavit, mohla klidně hovořit s VIP i členy Evropského parlamentu o přerušení signálu televize New Tang Dynasty Television (NTDTV) do Číny přes satelit Eutelsat. Paní L. vidí jako odpovědnost učedníka Dafa jít do Evropského parlamentu a pomoci při aktivitách před sídlem Eutelsatu i při dalších aktivitách ve městě.

Také paní P. z Německa poukázala na povinnost evropských učedníků Dafa objasňovat pravdu evropské vládě ohledně Eutelsatu a NTDTV. Je třeba objasňovat pravdu jak úřadům, tak i jednotlivým úředníkům, aby si mohli určit svou budoucnost. Paní P. objevila četné mezery, které byly důvodem toho, že zatím podepsalo jen něco přes sto evropských poslanců z celkového počtu přes sedm set poslanců.

Evropská Fa konference výměny zkušeností 2008 skočila v 17.30 hodin. Úspěch Fa konference připsal pan Man-jen Ng, předseda evropské Asociace Falun Gong, dobré spolupráci berlínských praktikujících s německými a evropskými praktikujícími.

Německá verze: http://de.clearharmony.net/articles/200811/45992p.html


Můžete tisknout a rozšiřovat všechny články publikované na Clearharmony a jejich obsah, ale uvádějte prosím zdroj.